Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button
Get Adobe Flash player
Flag Counter

‘test’ yarlıqlı göndərişlər

Biologiya müəllimlərinin I Forumu üçün

Powered by emaze

https://www.emaze.com/@ACCIWZOL/presentation-name

Oxunma sayı: 0

Qan testil? insan?n qocal??? mü?yy?nl??diril?c?k

Qan

Yeni qan testil? insan?n hans? sür?tl? qocald??? mü?yy?nl??diril?c?k. Yeni qan testi sah?sind? insan?n n? vaxt öl?c?yi bar?d? m?lumatland?r?lmas? mümkündür. Bu bar?d? m?lumat? “?ndependent” q?zeti yay?b. M?lumatda bildirilir ki, 500 avroya ba?a g?l?n test sah?sind? insan?n hans? sür?tl? qocald???n? v? n? zaman öl?c?yin? dair h?qiq?t? yax?n m?lumat ?ld? etm?k mümkün olacaq. Qan testinin bu ilin sonunda ?ngilt?r?d? sat??a ç?xar?lmas? planla?d?r?l?r. Mübahis?li test insan?n xromosomlar?ndak? “telomer” adland?r?lan madd?l?rin uzunlu?unu ölçür. Elm adamlar?na gör?, telomeri q?sa olan insanlar?n ömrü uzun olmur. Ardı »

Oxunma sayı: 0

Ölümün vaxt?n? bildir?n test

Ölümün vaxt? bilindi

?nsanlar?n telomerl?rini ölç?r?k ömrünün uzunlu?unu mü?yy?nl??dirm?k mümkündür. Avropal? ara?d?rmaç?lar insan?n ömrü bar?d? m?lumat ?ld? ed?n test haz?rlay?b. “Independent” q?zetinin x?b?rin? gör?, 500 avro qiym?ti olan bu qan testi say?sind? insan?n hans? sür?tl? ya?lanmas? v? n? vaxt öl?c?yi bar?d? h?qiq?t? yax?n m?lumatlar ?ld? etm?k mümkündür. Qeyd ed?k ki, bu testl?rin ilin ax?r?na q?d?r ?ngilt?r?d? sat??a ç?xar?lmas? planla?d?r?l?r. Bu test insan?n xromosomlar?nda olan telomerin uzunlu?unu ölçür. Aliml?r telomeri q?sa olanlar?n ömrünün d? az oldu?unu bildirir. Ardı »

Oxunma sayı: 0

Test, yoxsa sual…?

Test yoxsa sual

Müasir dövrd? t?hsil sah?sind? apar?lan islahatlar v? yeni metodlar?n t?tbiqi m?kt?bl?rd? keçiril?n d?rsl?rd? d? mü?yy?n probleml?rin yaranmas?na s?b?b olmu?dur. Xüsusil? d? son dövrl?rd? ?agirdl?rin bilikl?rinin yoxlanmas?nda test nümun?l?rind?n daha çox istifad? olunmas?na üstünlük verilir. Do?rudur test ?agirdl?rin bilikl?rinin operativ qiym?tl?ndirilm?sind? ?v?zolunmaz bir vasit?dir. Ancaq, dig?r t?r?fd?n test nümun?l?ri ?ablon ??klind? t?qdim olundu?u üçün daha çox ?zb?rçilik meyll?ri yarad?r v? ?agirdl?rd? m?ntiqi t?f?kkürün formala?mas?nda ?sasl? rol oynaya bilmir. Ardı »

Oxunma sayı: 0

“Yast? qurdlar tipi” mövzusuna dair – test oyun

Test - oyun

Bu oyun – Milyonçu tok ?ou oyununa b?nz?r oyun kimi qurulub. Kim milyonçu olmaq ist?yir? sözl?ri il? ba?lanan oyunda ?agirdl?r ?vv?lc? 1-ci seçim turunun suallar?n? cavabland?r?r. Sonra is? 2-ci seçim turu ba?lan?r v? ?agirdl?r test suallar?n? cavabland?r?rlar. Yekunda h?r keçil?c?k mövzuyla ba?l? bilikl?r t?krarlan?r v? möhk?ml?nir.  Bu üsuldan bütün f?nnl?rin t?drisind? istifad? etm?k olar. M?n bu üsulla d?rsimi keçm?kl? ?agirdl?rd? h?min mövzular?n daha asan m?nims?nilm?sin? nail olmu?dum.  Ardı »

Oxunma sayı: 0
ZOOCOĞRAFİ XƏRİTƏMİZ
Biologiya müəllimlərinin I qurultayı
TQDK-dan Biologiya