Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button
Get Adobe Flash player
Flag Counter

‘sual’ yarlıqlı göndərişlər

Biologiya müəllimlərinin I Forumu üçün

Powered by emaze

https://www.emaze.com/@ACCIWZOL/presentation-name

Oxunma sayı: 0

Test, yoxsa sual…?

Test yoxsa sual

Müasir dövrd? t?hsil sah?sind? apar?lan islahatlar v? yeni metodlar?n t?tbiqi m?kt?bl?rd? keçiril?n d?rsl?rd? d? mü?yy?n probleml?rin yaranmas?na s?b?b olmu?dur. Xüsusil? d? son dövrl?rd? ?agirdl?rin bilikl?rinin yoxlanmas?nda test nümun?l?rind?n daha çox istifad? olunmas?na üstünlük verilir. Do?rudur test ?agirdl?rin bilikl?rinin operativ qiym?tl?ndirilm?sind? ?v?zolunmaz bir vasit?dir. Ancaq, dig?r t?r?fd?n test nümun?l?ri ?ablon ??klind? t?qdim olundu?u üçün daha çox ?zb?rçilik meyll?ri yarad?r v? ?agirdl?rd? m?ntiqi t?f?kkürün formala?mas?nda ?sasl? rol oynaya bilmir. Ardı »

Oxunma sayı: 0

Heyvanlar aləmi haqqında məlumat

M?n elm öyr?nir?m, b?s Siz?

Biologiyadan (Zoologiyadan) bilikl?rin yoxlan?lmas? üçün suallar:
1. Heyvanlarla bitkilərin əsas oxşarlıqları və fərqlilikləri hansılardır?
2. Yer üz?rind? n? q?d?r heyvan növü ya?ay?r?
3. ?n böyük m?m?li heyvan hans?d?r v? ç?kisi n? q?d?rdir?
4. ?n kiçik m?m?li heyvan hans?d?r v? ç?kisi n? q?d?rdir?
5. Xarici ?lam?tl?rin? gör? suda üz?n heyvanlar? nec? ay?rd etm?k olar?
6. Xarici ?lam?tl?rin? gör? uçan heyvanlar? nec? ay?rd etm?k olar? Ardı »

Oxunma sayı: 0

?nsan orqanizmi il? ümumi tan??l?q

G?l?c?yin alimi

Biologiyadan (?nsan) bilikl?rin yoxlan?lmas? üçün suallar:
1. Hüceyr? n?y? deyilir?
2. Hüceyr?l?ri ?hat? ed?n mühit nec? adlan?r?
3. Hüceyr?aras? madd?nin toxumadak? v?zif?si n?d?n ibar?tdir?
4. Hüceyr?nin ?sas hiss?l?ri hans?lard?r?
5. Hüceyr? il? onu ?hat? ed?n mühit aras?nda madd?l?r mübadil?si nec? yerin? yetirilir?
6. Nüv?nin daxilind? n?l?r yerl??ir?
7. ?nsan hüceyr?sinin nüv?sind? neç? xromosom cütü vard?r? Ardı »

Oxunma sayı: 0

Çiç?kli bitkil?rl? ümumi tan??l?q

Çiç?k

Biologiyadan (botanikadan) bilikl?rin yoxlan?lmas? üçün suallar:

1. Biologiya elmi n?yi öyr?nir?
2. «Biologiya» n? dem?kdir?
3. Canl? orqanizml?r hans? qruplara bölünür?
4. Heyvanlar v? bitkil?r aras?nda keçid t??kil ed?n orqanizml?r hans?lard?r?
5. N? üçün göb?l?kl?r v? bakteriyalar canl?lar?n keçid t??kil ed?n qruplar? say?l?r?
6. Bitkil?r haqq?nda olan elm nec? adlan?r? Ardı »

Oxunma sayı: 0
ZOOCOĞRAFİ XƏRİTƏMİZ
Biologiya müəllimlərinin I qurultayı
TQDK-dan Biologiya