Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button
Get Adobe Flash player
Flag Counter

‘biologiya’ yarlıqlı göndərişlər

Biologiya müəllimlərinin I Forumu

Biologiya fənn müəllimlərinin I Forumu

Biologiya fənn müəllimlərinin I Forumu

19 aprel 2016 tarixində Qafqaz Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Sumqayıt Dövlət Universiteti və Təhsil Problemləri İnstitutu tərəfindən “Biologiya müəllimlərinin I Forumu” başlayıb.  Ardı »

Oxunma sayı: 0

Biologiya müəllimlərinin I Forumu üçün

Powered by emaze

https://www.emaze.com/@ACCIWZOL/presentation-name

Oxunma sayı: 0

“Ekoloji mövzuya bütün fənlərin tədrisində yer ayrılmalıdır”

Almaz Həsrət

Almaz Həsrət

Almaz Həsrət: “Əgər müəllim təbiəti sevirsə, şagirdlərinə də onu aşılayacaq, əks halda heç bir yeniliyin faydası yoxdur”.
Müsahibimiz Təhsil Problemləri İnstitutunun (TPİ) şöbə müdiri , Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi Almaz Həsrətdir. Onunla ekoloji maarifləndirmə, təhsil ocaqlarımızda ətraf mühitə sevgi hisslərinin aşılanması və digər mövzular ətrafında həmsöhbət olduq.

– Orta və ali məktəblərimizdə təbiətə sevgi, ətraf mühitə həssas yanaşma kimi hisslər necə aşılanır və ümumiyyətlə aşılanırmı? Ardı »

Oxunma sayı: 0

“Düz?li?l?r”l? ba?l? düz?li?l?r? münasib?t

TQDK

28 dekabr 2011-ci il tarixind? “525-ci q?zet”d? T?l?b? Q?bulu üzr? Dövl?t Komissiyas?n?n “Biologiya” v?saitl?rinin t?rtibçil?ri T.M.Eybatov (AMEA Geologiya ?nstitutunun ?öb? müdiri, H.Z?rdabi ad?na “T?bi?t tarixi müzeyi”nin direktoru, biologiya elml?ri namiz?di) v? T.?.M?mm?dxanl?n?n (?.?f?ndiyev ad?na “Elitar gimnaziya”n?n mü?llimi, biologiya elml?ri namiz?di) imzas?yla d?rc edil?n “Düz?li?l?r”l? ba?l? düz?li?l?r ba?l?ql? yaz?da Az?rbaycan Respublikas? T?hsil Nazirliyi Elmi Metodik ?uras?n?n “Biologiya” bölm?sind? keçiril?n müzakir?l?rl? ba?l? yan?ld?c? fikirl?rin yer ald???n? n?z?rd? tutaraq oxucular üçün ayd?nl?q g?tirm?k ist?rdik. Ardı »

Oxunma sayı: 0

Biologiya fənni üzrə XI sinif şagirdlərinin qiymətləndirilməsi üçün standartlar

Qiym?tl?ndirm? n?dir..?

Azərbaycan Respublikasının ümumt?hsil m?kt?bl?rind? ?agird nailiyy?tl?rinin qiym?tl?ndi­ril­m?si üçün d?qiq qiym?tl?ndirm? standartlar?n?n olmas?, ?agird n?tic?l?rinin obyektiv qiym?tl?ndirilm?si, müasir qiym?tl?ndirm? metodlar?ndan istifad?y? geni? yer verilm?si, qiym?t­l?n­dirm? n?tic?l?rinin t?hlilinin, müvafiq hesabatlar?n apar?lmas? mühüm ?h?miyy?t k?sb edir. Bu bax?mdan Az?rbaycan Respublikas?n?n t?hsil sistemind? son ill?r h?yata keçiril­m?y? ba?lanm?? islahatlar say?sind? mü?yy?n u?urlu n?tic?l?r ?ld? edilib. Ardı »

Oxunma sayı: 0

Biologiya f?nni üzr? imtahan

?mtahan zaman?

Biologiya t?bi?t f?nl?rin? aiddir. Canl?lar al?mind?n b?hs ed?n biologiya f?nni ?agirdl?r? canl? t?bi?tin maddiliyini, qanunauy?unluqlar?n?, canl?lar?n yaranmas?, qurulu?u, yay?lmas?, inki?af?, qorunmas? funksiyas?, ?n ba?l?cas? is? biososial varl?q olan insan?n öz orqanizminin qurulu?u v? h?yati xüsusiyy?tl?rinin öyr?nilm?sin? ??rait yarad?r. ?nsan?n davaml? inki?af? v? sa?laml???n qorunmas? il? ba?l? ?agird? bilik verir v? onlarda bacar?qlar – ?m?li v?rdi?l?r formala?d?r?r. Biologiya f?nninin t?drisi say?sind? insan?n bioloji v? sosial mahiyy?tini ba?a dü??n h?r bir ?agird özünün, yax?nlar?n?n sa?laml???n?n qorunmas?na v? sa?lam h?yat t?rzin? haz?rlanm?? olur. Ardı »

Oxunma sayı: 0

Moskvada biologiya mü?lliml?rinin 1-ci qurultay? olub

Lomonosov ad?na MDU

?yun ay?n?n 28-30-unda M.V. Lomonosov ad?na Moskva Dövl?t Universiteti v? Sankt Peterburq Dövl?t Universitetinin birg? t??kilatç?l??? il? Biologiya Mü?lliml?rinin 1-ci Ümumrusiya Qurultay? keçirilib. Qurultayda Rusiyadan v? yax?n xaricd?n 700-d?k biologiya mü?llimi, bu sah?nin aliml?ri v? müt?x?ssisl?r i?tirak edib. T?dbir? Az?rbaycandan da üç n?f?r bioloq d?v?t al?b. Bunlar Bak? Dövl?t Universiteti Biologiya Fakült?sinin kafedra müdiri, professor M?cnun Babayev, 83 sayl? m?kt?b-liseyin ali kateqoriyal? mü?llimi Nü?ab? M?mm?dova v? respublikan?n ?m?kdar mü?llimi, Bak?dak? 204 sayl? tam orta m?kt?bin biologiya mü?llimi Almaz H?sr?tdir. Ardı »

Oxunma sayı: 0

Biologiya f?nn kurikulumunda inteqrasiya


Bilirsinizmi?

Respublikam?zda yeni haz?rlanan kurrikulumun ba?l?ca m?qs?dl?rind?n biri d? dünyan? v? özünü d?rk ed? bil?n ayd?n t?f?kkür?, geni? dünyagörü?? malik ??xsiyy?tin yeti?dirilm?sidir. El? buna gör? d? g?ncl?r? dünya haqq?nda do?ru, dürüst m?lumatlar verilm?lidir. M?lumdur ki, dünya tam v? bütövdür. Y?ni burada maddi v? m?n?vi n? varsa bir-biri il? qar??l?ql? ?laq?d?dir. Bel? olduqda canl?lar al?mind?n b?hs ed?n biologiya f?nni üzr? ?agirdl?rin ?ld? etdikl?ri bilik v? bacar?qlar da ba?qa elml?rl? ?laq?li, bütöv m?ntiqi ?laq?y? ?saslanmal?d?r. Ardı »

Oxunma sayı: 0
ZOOCOĞRAFİ XƏRİTƏMİZ
Biologiya müəllimlərinin I qurultayı
TQDK-dan Biologiya