Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button
Get Adobe Flash player
Flag Counter

‘Almaz H?sr?t’ yarlıqlı göndərişlər

Beyin haqqında

beyin2Beyniniz haqqında sizi təəccübləndirəcək 10 maraqlı məlumat
Sirlərlə dolu insan beyni hər zaman alimlərin tədqiqat obyekti olub. Texnologiyanın inkişafı sayəsində hər gün beynimiz haqqında yeni və təəccüblü məlumatlar öyrənirik.
Avropanın 2-ci Beyin Xəstəxanası – NP İstanbulun mütəxəssisləri beyin haqqında 10 təəccüblü məlumatı açıqlayıb.
1. Sol beyin, rasional və strateji düşüncələr istehsal edib uzunmüddətli planlar qurur. “Əgər” və “Amma” sözlərini çox istifadə edir. Sağ beyin isə emosionaldır. Səmimiyyətə və yaxınlığa əhəmiyyət verir. Daha dayaz düşünür. Ən çox fikirləşdiyi sözlər bunlardır: “dərhal” və “indi”. Sol beyin həqiqətləri, sağ beyin duyğuları, ön beyin doğruları təhlil edir. Ardı »

Oxunma sayı: 0

“Ekoloji mövzuya bütün fənlərin tədrisində yer ayrılmalıdır”

Almaz Həsrət

Almaz Həsrət

Almaz Həsrət: “Əgər müəllim təbiəti sevirsə, şagirdlərinə də onu aşılayacaq, əks halda heç bir yeniliyin faydası yoxdur”.
Müsahibimiz Təhsil Problemləri İnstitutunun (TPİ) şöbə müdiri , Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi Almaz Həsrətdir. Onunla ekoloji maarifləndirmə, təhsil ocaqlarımızda ətraf mühitə sevgi hisslərinin aşılanması və digər mövzular ətrafında həmsöhbət olduq.

– Orta və ali məktəblərimizdə təbiətə sevgi, ətraf mühitə həssas yanaşma kimi hisslər necə aşılanır və ümumiyyətlə aşılanırmı? Ardı »

Oxunma sayı: 0

“Düz?li?l?r”l? ba?l? düz?li?l?r? münasib?t

TQDK

28 dekabr 2011-ci il tarixind? “525-ci q?zet”d? T?l?b? Q?bulu üzr? Dövl?t Komissiyas?n?n “Biologiya” v?saitl?rinin t?rtibçil?ri T.M.Eybatov (AMEA Geologiya ?nstitutunun ?öb? müdiri, H.Z?rdabi ad?na “T?bi?t tarixi müzeyi”nin direktoru, biologiya elml?ri namiz?di) v? T.?.M?mm?dxanl?n?n (?.?f?ndiyev ad?na “Elitar gimnaziya”n?n mü?llimi, biologiya elml?ri namiz?di) imzas?yla d?rc edil?n “Düz?li?l?r”l? ba?l? düz?li?l?r ba?l?ql? yaz?da Az?rbaycan Respublikas? T?hsil Nazirliyi Elmi Metodik ?uras?n?n “Biologiya” bölm?sind? keçiril?n müzakir?l?rl? ba?l? yan?ld?c? fikirl?rin yer ald???n? n?z?rd? tutaraq oxucular üçün ayd?nl?q g?tirm?k ist?rdik. Ardı »

Oxunma sayı: 0

Moskvada biologiya mü?lliml?rinin I qurultay? olub

Moskva, I biologiya qurultay?

Lomonosov ad?na Moskva Dövl?t Universiteti v? Sankt-Peterburq Dövl?t Universitetinin birg? t??kilatç?l??? il? biologiya mü?lliml?rinin 1-ci Ümumrusiya Qurultay? keçirilib. Qurultayda Rusiyadan v? yax?n xaricd?n 700-d?k biologiya mü?llimi, bu sah?nin aliml?ri v? müt?x?ssisl?r i?tirak etmi?l?r. T?dbir? Az?rbaycandan da üç n?f?r bioloq d?v?t al?b. Bunlar Bak? Dövl?t Universiteti biologiya fakült?sinin kafedra müdiri, professor M?cnun Babayev, respublikan?n ?m?kdar mü?llimi, Bak?dak? 204 sayl? tam orta m?kt?bin biologiya mü?llimi Almaz H?sr?t v? 83 sayl? m?kt?b-liseyin ali kateqoriyal? mü?llimi Nü?ab? M?mm?dovad?r. Ardı »

Oxunma sayı: 0

Moskvada biologiya mü?lliml?rinin 1-ci qurultay? olub

Lomonosov ad?na MDU

?yun ay?n?n 28-30-unda M.V. Lomonosov ad?na Moskva Dövl?t Universiteti v? Sankt Peterburq Dövl?t Universitetinin birg? t??kilatç?l??? il? Biologiya Mü?lliml?rinin 1-ci Ümumrusiya Qurultay? keçirilib. Qurultayda Rusiyadan v? yax?n xaricd?n 700-d?k biologiya mü?llimi, bu sah?nin aliml?ri v? müt?x?ssisl?r i?tirak edib. T?dbir? Az?rbaycandan da üç n?f?r bioloq d?v?t al?b. Bunlar Bak? Dövl?t Universiteti Biologiya Fakült?sinin kafedra müdiri, professor M?cnun Babayev, 83 sayl? m?kt?b-liseyin ali kateqoriyal? mü?llimi Nü?ab? M?mm?dova v? respublikan?n ?m?kdar mü?llimi, Bak?dak? 204 sayl? tam orta m?kt?bin biologiya mü?llimi Almaz H?sr?tdir. Ardı »

Oxunma sayı: 0

Biologoiya.org «Elektron t?hsil» müsabiq?sind? 2-ci oldu

M?rasimd?n görüntü

?yunun 18-d? T?hsil Nazirliyind? «Elektron t?hsil» Respublika müsabiq?sinin yekununa h?sr olunmu? m?rasim keçirilib.

?lk önc? «Elektron t?hsil» müsabiq?sinin t??kili v? keçirilm?si il? ba?l? videoçarx nümayi? etdirilib.

Qeyd ed?k ki, T?hsil Nazirliyinin t???bbüsü il? t??kil edil?n müsabiq?y? aprelin 11-d? start verilib. «2008-2012-ci ill?rd? Az?rbaycan Respublikas?nda t?hsil sisteminin informasiyala?d?r?lmas? üzr? Dövl?t Proqram?» ç?rçiv?sind? h?yata keçiril?n müsabiq? Microsoft Az?rbaycan, ?ntel korporasiyas?n?n «G?l?c?k üçün t?hsil» proqram?, AzEduNet, Ultra, HP, Azerfon-Vodafone v? M?d?t t??kilat? t?r?find?n d?st?kl?nib. Ardı »

Oxunma sayı: 0

Biologiya.org nominant oldu

Biologiya.org - nominant

“Elektron T?hsil” Respublika müsabiq?sinin nominantlar? seçilib. “Elektron T?hsil” Respublika müsabiq?sinin T??kilat Komit?si bildirir ki , müsabiq?d? i?tirak ed?n layih?l?rin 2-ci m?rh?l?d? qiym?tl?ndirilm?si ?sas?nda Müsabiq?nin Nominantlar? seçilib. Müsabiq?d? i?tirak ed?n 601 Layih?d?n c?mi 98 Layih? Müsabiq?nin Nominant? seçil?r?k mübariz?ni davam etdirm?k imkan? qazan?blar .  T??kilat Komit?sinin q?rar? il? ?n çox bal toplayan resurslar aras?ndan 1-ci Nominasiya üzr? 30, 2-ci Nominasiya üzr? 22, 3-cü Nominasiya üzr? 32, 4-cü v? 5-ci Nominasiyalar?n h?r birisind? 7 Nominant yeri mü?yy?n olunub. Ardı »

Oxunma sayı: 0

“Biomüxt?liflik” mövzusunda seminar keçiril?c?k

Biomüxt?liflik

Bak?, Biologiya.org, 03.06.2011 – 5 iyun 2011-ci il tarixind? saat 12:00-da “?R?L?” G?nclik M?rk?zinin ?u?a zal?nda “ALYANS”-Canl? Al?min Mühafiz?si ?ctimai Birliyi il? birg? ?m?kda?l?q ç?rçiv?sind? “Biomüxt?liflik v? c?miyy?t” mövzusunda seminar keçiril?c?kdir. Seminar?n qonaqlar? bioloq, ?m?kdar mü?llim Almaz H?sr?t, Az?rbaycanda Ekologiya Standartlar?n?n Monitorinq Fondunun s?dri Rauf Sultanov, K?nd T?s?rrüfat? Nazirliyi Yan?nda Dövl?t Baytarl?q xidm?tinin Qanunvericilik üzr? ?slahatlar Sektorunun müdiri Ramiz Salmanov,  Ardı »

Oxunma sayı: 0
ZOOCOĞRAFİ XƏRİTƏMİZ
Biologiya müəllimlərinin I qurultayı
TQDK-dan Biologiya