Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button
Get Adobe Flash player
Flag Counter

VI sinif – Biologiya (Botanika)

VI sinif
Biologiya (Botanika)
64 saat, h?ft?d? 2 saat.
(D?rsd? müvafiq mövzular üzr? laboratoriya i?l?ri d? apar?lmal?d?r)

Ç?Ç?KL? B?TK?L?RL? ÜMUM? TANI?LIQ (4 s)

Biologiya canl?lar haqq?nda elmdir (1 s)
Çiç?kli bitkil?rin ?sas orqanlar?. Bitkil?rin müxt?lifliyi (1 s)
Meyv?l?r, toxumlar v? onlar?n yay?lma?a uy?unla?mas? (1 s)

Praktik i?:
Çagirdl?ri herbari haz?rlamaq qaydas? il? tan?? etm?k.

B?TK?L?R?N HÜCEYR?V? QURULU?U (6 s)

Böyüdücü cihazlarla ümumi tan??l?q (1 s)
Bitki hüceyr?l?rinin qurulu?u (1 s)
Sitoplazman?n h?r?k?ti.
Madd?l?rin hüceyr?y? daxil olmas? (1 s)
Hüceyr?l?rin bölünm?si v? böyüm?si (1 s)

Ümumil??dirici d?rs:
Hüceyr? bitki orqanizminin qurulu? v? funksiya vahididir. (1 s)

Test – s?naq yoxlamas? (1 s)

 

KÖK     (7 s)

Kök siteml?rinin tipl?ri v? kökün növl?ri (1 s)
Kökün zonalar?. Kökün böyüm?si (1 s)
Bitkil?rin toxumalar? (1 s)
Suyun v? mineral madd?l?rin udulmas?.
Kökl?rin t?n?ffüsü (1 s)
Torpaq v? gübr?l?r (1 s)
Kökl?rin ??kild?yi?m?si (1 s)

Test – s?naq yoxlamas? (1 s)

 

ZO?, YARPAQ V? GÖVD? (15 s)

Zo?un tumurcuqdan inki?af etm?si:
Tumurcu?un növl?ri v? qurulu?u (1 s)
Yarpa??n xarici qurulu?u. Sad? v? mür?kk?b yarpaqlar (1 s)
Yarpa??n daxili qurulu?u (1 s)
Fotosintez (1 s)
T?bi?td? v? insan h?yat?nda fotosintezin ?h?miyy?ti (1 s)
Yarpaqlar?n t?n?ffüsü, fotosintezl? t?n?ffüs aras?ndak? ?laq? (1 s)
Yarpaq vasit?sil? suyun buxarlanmas? (transpirasiya) (1 s)
Yarpaqlar?n ??kild?yi?m?si (1 s)
X?zan. X?zan?n ?h?miyy?ti (1 s)
A?ac gövd?sinin daxili qurulu?u. ?llik halqalar (1 s)
Suyun v? mineral madd?l?rin gövd?d? h?r?k?ti (1 s)
Üzvi madd?l?rin gövd?d? h?r?k?ti (1 s)
Gövd?l?rin ??kold?yi?m?si (1 s)

Ümumil??dirici d?rs: Vegetativ orqanlar?n qurulu?u v? funksiyalar? aras?nda ?laq? (1 s)

Test – s?naq yoxlamas? (1 s)

 

Ç?Ç?KL? B?TK?L?R?N VEGETAT?V ÇOXALMASI (6 s)

Vegetativ çoxalama (1 s)
Bitkil?rin calaq edilm?si (1 s)

Praktik i?: Calaq üsullar?n?n öyr?nilm?si (1 s)

Ekskursiya: Vegetativ orqanlar?n mü?ahid?si (2 s)

Test – s?naq yoxlama (1 s)

 

Ç?Ç?K V? MEYV? (9 s)

Çiç?k – ??klini d?yi?mi? zo?dur (1 s)
Çiç?kl?m? (1 s)
Tozlanma. H???rat (cücül?r) vasit?sil? tozlanma (1 s)
Kül?k vasit?sil? çarpaz tozlanma. Öz – özün? tozlnma (1 s)
Süni tozlanma (1 s)
Çiç?kli bitkil?rd? mayalanma (1 s)
Meyv? v? toxumlar?n ?m?l? g?lm?si. Onlar? ?h?miyy?ti (1 s)

Ümumil??dirici d?rs: Çiç?kl?nm? haqq?nda anlay??, meyv?l?rin ?m?l? g?lm?si (1 s)

Test – s?naq yoxlamas? (1 s)

 

TOXUM (7 s)

Toxumun qurulu?u. Birl?p?li v? ikil?p?li toxumlar (1 s)
Toxumun t?rkibi (1 s)
Toxumun cüc?rm?si (1 s)
Toxumun t?n?ffüsü (1 s)
Toxum s?pini v? bitkil?rin bec?rilm?si (1 s)

Ümumil??dirici d?rs: Çiç?k, meyv? v? toxumlar? qurulu?u, onlar? xüsusiyy?tl?ri aras?nda ?laq? (1 s)

Test – s?naq yoxlamas? (1 s)

 

B?TK?L?R V? ?TRAF MÜH?T (10 s)

Bitki orqanlar? aras?nda qar??l?ql? ?laq? (1 s)
Canl? v? cans?z al?min ekoloji amill?ri (1 s)
Bitkil?rin canl? v? cans?z al?ml? qar??l?ql? ?laq?si (1 s)
Bitkil?rin birg? ya?ama?a uy?unla?mas? (1 s)
?nsan f?aliyy?tinin bitki qrupla?malar?na t?siri (1 s)
Bitkil?rin mühafiz?sinin t??kili (1 s)

Praktik i?:
T?r?v?z v? b?z?k bitkil?rinin ?itill?rinin ?kilm?si (1 s)

Ekskursiya: Generativ orqanlar?n mü?ahid?si (2 s)

Test – s?naq yoxlamas? (1 s)

Qaynaq: Azr?baycan Respublikas? T?hsil Nazirliyi t?r?find?n t?sdiq olunmu? dövl?t proqram?

Oxunma sayı: 0

51s şərh var: “VI sinif – Biologiya (Botanika)”

Şərh yazın

ZOOCOĞRAFİ XƏRİTƏMİZ
Biologiya müəllimlərinin I qurultayı
TQDK-dan Biologiya