Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button
Get Adobe Flash player
Flag Counter

XI sinif – Biologiya (Ümumi biologiya)

XI sinif – Ümumi biologiya d?rs proqram?  2011-cu il

? Mövzular ?llik saatlar?n miqdar? Tarix Ev tap??r???
32 64 96 128 160
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Giri?. X sinif materiallar?n?n t?krar?. 1
?nsan?n ?m?l? g?lm?si v? m?n??yi. 4 8 12 16
2. ?nsan?n ?m?l? g?lm?si v? t?kamülü. 1
3. ?nsan?n t?kamülünün m?rh?l?l?ri. 1
4. ?nsan t?kamülünün yeni istiqam?tl?ri. 1
5. Test zaçot. 1
Genetikan?n ?saslar?. 11 22 33 44
6. Genetika elminin inki?af?. ?rsiyy?ti öyr?nm?yin hibridoloji metodu. Monohibrid çarpazla?ma. Mendelin I v? II qanunu.Laboratoriya i?i ? 1 ”Dihibrid çarpazla?ma üzr? Pennet c?dv?linin riyaz? t?hlili” 1
7. ?rsiliyin aral?q xarakteri. ?rsilik qanunauy?unluqlar?n?n sitoloji ?saslar?. 1
8. Dihibrid çarpazla?ma. Mendelin III qanunu. Dihibrid çarpazla?man?n sitoloji ?saslar?. 1
9. Genl?rin ili?ikli irsiliyi. Genotip tam bir sistem kimi. 1
10. M?s?l? h?lli. 1
11. ?nsan?n genetikas?. 1
12. D?yi?k?nliyin qanunauy?unluqlar?. 1
13. Mutasiya d?yi?k?nliyi. 1
14. ?rsiyy?t v? d?yi?k?nliyin maddi ?saslar?. 1
15. Genetika v? t?kamül n?z?riyy?si. 1
16. Test zaçot. 1
17. Ümumil??dirici d?rs.
18. Ehtiyat vaxt.
Bitki, heyvan v? mikroorqanizml?rin seleksiyas?. 5 10 15 20
19. Müasir seleksiyan?n v?zif?l?ri. M?d?ni bitkil?rin müxt?liflik m?rk?zl?ri v? m?n??yi. 1
20. Bitki seleksiyas?, seleksiyan?n nailiyy?tl?ri. 1
21. Heyvan seleksiyas?, onun nailiyy?tl?ri. 1
22. Mikroorqanizml?rin seleksiyas?. Biotexnologiya. 1
23. Test zaçot. 1
24. Ümumil??dirici d?rs.
25. Ehtiyat vaxt.
Ekologiyan?n ?saslar?. 5 10 15 20
26. Orqanizm v? mühit. Ekoloji amill?r. ?qlim amill?ri. 1
27. T?bi?tin mövsüm d?yi?k?nliyin? orqanizml?rin uy?unla?d?r?lmas?. Fotoperiodizm. 1
28. Növ v? populyasiya, onlar?n ekoloji xarakteristikas?. T?bi?td?n s?m?r?li istifad?. 1
29. Ekoloji sistem v? biogeosenoz. Biogeosenozun ?h?miyy?ti. 1
30. Ekosistemin m?hsuldarl???, davaml?l??? v? inki?af?. ?nsan?n yaratd??? ekosisteml?r. 1
Biosfer haqq?nda t?limin ?saslar?. ?nsan v? biosfer. 6 12 18 24
31. Yer planetinin v? biosferin k?miyy?t göst?ricil?ri. 1
32. Quru sah?sinin v? okean?n biokütl?si. 1
33. Biosferd? madd?l?rin dövriyy?si v? enerji çevrilm?si. 1
34. T?bi?tin strukturu. Biosferin t?kamülü. 1
35. T?bi?tl? insan c?miyy?tinin qar??l?ql? ?laq?si. Noosfer haqq?nda t?lim. 1
36. Test zaçot 1
37. Ümumil??dirici d?rs.
38. Ehtiyat vaxt.

 

Qaynaq: Azr?baycan Respublikas? T?hsil Nazirliyi t?r?find?n t?sdiq olunmu? dövl?t proqram?

Oxunma sayı: 0

1 şərh var: “XI sinif – Biologiya (Ümumi biologiya)”

  • Babək:

    Salam burdakı yazılar biraz problemlidir çoxlu sayda hərflər durğu işarələri ilə əvəz olunub .Amma onu da deyim ki çox gərəkli məlumatlardır

Şərh yazın

ZOOCOĞRAFİ XƏRİTƏMİZ
Biologiya müəllimlərinin I qurultayı
TQDK-dan Biologiya