Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button
Get Adobe Flash player
Flag Counter

VIII sinif – Biologiya (Zoologiya)

VIII S?N?F
ZOOLOG?YA
(64 saat, h?ft?d? 2 saat, onun 2 saat? ehtiyat üçündür)


1. Bu?umayaql?lar tipi. 17 saat (1 saat ümumil??dirici d?rs, 1 saat ekskursiya)

Tipin xarakteristikas? v? t?snifat?. Bu?umayaql?lar?n m?n??yi v? t?kamülü. X?rç?ngkimil?r sinfinin s?ciyy?vi ?lam?tl?ri. Çay x?rç?nginin h?yat t?rzi, daxili v? xarici qurulu?u. X?rç?ngkimil?rin müxt?lifliyi v? ?h?miyy?ti.

Hörümç?kkimil?r sinfinin s?ciyy?vi ?lam?tl?ri. Xaçl? hörümç?yin h?yat t?rzi, xarici v? daxili qurulu?u. Hörümç?kkimil?rin müxt?lif d?st?l?ri: hörümç?kl?r, bövl?r, ?qr?bl?r, g?n?l?r. Parazit növl?r? qar?? mübariz? t?dbirl?ri.

Cücül?r sinfinin s?ciyy?vi ?lam?tl?ri. May böc?yinin h?yat t?rzi, xarici v? daxili qurulu?u, çoxalmas? v? inki?af?.

Düzqanadl?lar d?st?si. S?rtqanadl?lar d?st?si. Pulcuqqanadl?lar d?st?si. Tut ip?kqurdu. Az?rbaycanda ip?kçilik. B?rab?rqanadl?lar d?st?si. Zarqanadl?lar (p?rd?qanadl?lar) d?st?si. Bal ar?lar?. Zarqanadl?lar?n müxt?lifliyi. ?kiqanadl?lar d?st?si.

Cücül?rin t?bi?td? v? insan h?yat?nda ?h?miyy?ti, z?r?rli cücül?r? qar?? apar?lan mübariz? t?dbirl?ri.

Nümayi? etdiril?n materiallar.
Müxt?lif kolleksiyalar v? ya? materiallar?.
Canl? nümun?l?ri.
Video materiallar. Elektron d?rs nümun?l?ri- CD diskl?rd?

Laboratoriya i?i.
2. Cücünün b?d?n qurulu?unun n?z?rd?n keçirilm?si

Ümumil??dirici d?rs (1 saat).
Bu?umayaql?lar?n müxt?lif nümay?nd?l?rinin qurulu? xüsusiyy?tl?rinin müqayis? edilm?si.

Ekskursiya (1 saat).
Bu?umayaql?lar üz?rind? mü?ahid? apar?lmas?.

D?risitikanl?lar tipi. 1 saat

Tipin s?ciyy?vi ?lam?tl?ri, t?snifat?.
D?niz ulduzlar? sinfi. D?niz ulduzu.

3. XORDALILAR T?P? (40 saat)

Xordal?lar tipinin xarakteristikas? v? t?snifat?.
K?ll?sizl?r yar?mtipi. Ba??xordal?lar sinfi. Ne?t?rç?nin h?yat t?rzi, qurulu?u, çoxalmas?, t?kamüld? ?h?miyy?ti (1 saat).
K?ll?lil?r yar?mtipi. D?yirmia??zl?lar sinfi.
X?z?r minoqas?n?n h?yat t?rzi, xarici v? daxili qurulu?u, çoxalmas? v? ?h?miyy?ti (1 saat).

Bal?qlar (7 saat)

Bal?qlar sinfinin xarakteristikas? v? h?yat t?rzi. Bal?qlar sinfinin t?snifat?. Xan? bal???n?n xarici v? daxili qurulu?u: skeleti, ?z?l?l?ri, h?zm sistemi, üzm? qovu?u, t?n?ffüsü, qan-damar sistemi, sinir sistemi, hiss orqanlar? v? davran???. Bal?qlar?n çoxalmas?, inki?af?, t?kamülü v? ekoloji qruplar?.
Q???rdaql? bal?qlar sinfi. Akulalar v? skatlar. Sümüklü bal?qlar sinfi: ibtidai-sümüklü bal?qlar (n?r?kimil?r, p?nc?üzg?clil?r) Latimeriya, p?nc?üzg?cli bal?qlar?n t?kamüld? rolu. ?sl sümüklü bal?qlar (siy?n?kkimil?r, q?z?lbal?qkimil?r, ç?kikimil?r). Y?rt?c? bal?qlar. Bal?qlar?n ?h?miyy?ti. Az?rbaycanda bal?q ehtiyatlar?n?n azalma s?b?bl?ri v? onlar?n aradan qald?r?lmas? yollar?.

Nümayi? etdiril?n materiallar.
Bal?qlar?n ya? v? quru materiallar?.
Video materiallar. Elektron d?rs nümun?l?ri- CD diskl?rd?

Laboratoriya i?i.
4. Akvariumda bal?qlar üz?rind? mü?ahid? apar?lmas?, davran???n?n öyr?nilm?si.

Suda-quruda ya?ayanlar sinfi (4 saat)

Sinfin s?ciyy?vi ?lam?tl?ri, t?snifat?.
Göl qurba?as?: h?yat t?rzi, xarici v? daxili qurulu?u.
Suda-quruda ya?ayanlar?n çoxalmas?, inki?af?, müxt?lifliyi v? t?snifat?. Suda-quruda ya?ayanlar?n m?n??yi v? t?kamülü.

Sürün?nl?r sinfi (4 saat)

Sinfin s?ciyy?vi ?lam?tl?ri v? t?snifat?: zolaql? k?rt?nk?l?nin h?yat t?rzi, xarici v? daxili qurulu?u. Müasir sürün?nl?rin müxt?lifliyi.
Pulcuqlular, t?sba?alar, timsahlar, xortumba?l?lar (dimdikba?l?lar) d?st?l?ri. Sürün?nl?rin m?n??yi v? t?kamülü. Sürün?nl?rin ?h?miyy?ti.

Nümayi? etdiril?n materiallar.
Sürün?nl?r? aid ya? preparatlar, skeletl?r, tablolar.
Video materiallar. Elektron d?rs nümun?l?ri- CD diskl?rd?

Laboratoriya i?i.
5. Terrariumda t?sba?a üz?rind? mü?ahid?nin apar?lmas?.

Qu?lar sinfi (10 saat)

Sinfin s?ciyy?vi ?lam?tl?ri v? t?snifat?. Qu?lar?n h?yat t?rzi. Göy?rçinin xarici v? daxili qurulu?u. Qu?lar?n çoxalmas? v? inki?af?, m?n??yi, t?kamülü, müxt?lifliyi. D?v?qu?ukimil?r, qazkimil?r, leyl?kkimil?r, toyuqkimil?r, durnakimil?r, y?rt?c? qu?lar, s?rç?kimil?r. Qu?lar?n f?sil d?yi?k?nliyin? uy?unla?mas?. Qu?lar?n ekoloji qruplar? v? co?rafi yay?lmas?. Qu?lar?n ?h?miyy?ti v? qorunmas?. Qu?çuluq.

Nümayi? etdiril?n materiallar.
Qu? müq?vvalar?, skeleti, yuvalar, yumurtalar.
Canl? nümun?l?ri.
Video materiallar. Elektron d?rs nümun?l?ri- CD diskl?rd?

Laboratoriya i?i.

4. Göy?rçinin xarici qurulu?unu v? l?l?kl?rini öyr?nm?k.

M?M?L?L?R S?NF? (13 saat)

Sinfin s?ciyy?vi ?lam?tl?ri. M?m?lil?rin xarici v? daxili qurulu?u: h?zm, t?n?ffüs, qan-damar, ifrazat, sinir sisteml?ri v? hiss orqanlar?, davran???.
M?m?lil?rin çoxalmas? v? inki?af?. M?m?lil?rin m?n??yi v? t?kamülü.
M?m?lil?rin müxt?lifliyi v? t?snifat?: ilk m?m?lil?r, kis?li m?m?lil?r, plasental? m?m?lil?r. Cücüyey?nl?r, yarasalar, dov?ankimil?r, g?miricil?r, balinakimil?r, kür?kayaql?lar, y?rt?c?lar, cütd?rnaql?lar, t?kd?rnaql?lar, xortumlular, primatlar d?st?l?ri. M?m?lil?rin t?bi?tin f?sil d?yi?k?nliyin? uy?unla?mas?. M?m?lil?rin ?h?miyy?ti v? qorunmas?. Heyvandarl?q.

Nümayi? etdiril?n materiallar.
Canl? heyvan nümun?l?ri, müq?vvalar, ya? materiallar.
Video materiallar. Elektron d?rs nümun?l?ri- CD diskl?rd?

4. HEYVANLAR AL?M?N?N T?KAMÜLÜ (4 saat)

Heyvanlar al?minin t?kamülünü sübut ed?n d?lill?r: (embrioloji, paleontoloji, müqayis?li anatomiya). Onur?as?z v? onur?al? heyvanlar?n t?kamülü.

Ekskursiya.
Xordal?lar?n müxt?lifliyini mü?ahid? etm?k üçün t?bi?t?, muzey?, zooparka v? ya t?s?rrüfatlara getm?k.

5. HEYVANLAR AL?M?N?N QORUNMASI (2 saat)

Heyvanlar al?minin müxt?lifliyi v? onlar?n qorunmas?. Qoruqlar, yasaql?qlar, milli parklar. “Q?rm?z? kitab” haqq?nda m?lumat. Az?rbaycanda heyvanlar?n qorunmas? üçün görül?n t?dbirl?r.

Qaynaq: Azr?baycan Respublikas? T?hsil Nazirliyi t?r?find?n t?sdiq olunmu? dövl?t proqram?

Oxunma sayı: 0

30s şərh var: “VIII sinif – Biologiya (Zoologiya)”

Şərh yazın

ZOOCOĞRAFİ XƏRİTƏMİZ
Biologiya müəllimlərinin I qurultayı
TQDK-dan Biologiya