Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button
Get Adobe Flash player
Flag Counter

X sinif – Biologiya (Ümumi biologiya)

X sinif – Ümumi biologiya   2011-ci il

 

?

 

Mövzular

?llik saatlar?n miqdar? Tarix Ev tap??r???
32 64 96 128 160
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Giri?. Canl?lar?n ?sas h?yat xass?l?ri. Canl?lar?n qurulu? s?viyy?l?ri. 1 2 3 4
Sitologiyan?n ?saslar? 8 16 24 32
2. Hüceyr?nin öyr?nilm?si v? hüceyr? n?z?riyy?si. Laboratoriya i?i ? 1 “Mikroskopda hüceyr?y? baxmaq” 1 2 3 4
3. Hüceyr? q?laf?n?n qurulu?u v? funksiyalar?. Laboratoriya i?i ? 2 “Hüceyr?d? plazmoliz v? deplazmoliz prosesl?rinin öyr?nilm?si” 1 2 3 4
4. Sitoplazma v? onun orqanoidl?ri. 1 2 3 4
5. Nüv?. 1 2 2 3
6. Prokariotlar v? viruslar. 1 2 2 3
7. Hüceyr?nin qeyri-üzvi t?rkibi. 1 1 2 3
8. Hüceyr?nin üzvi madd?l?ri. Zülallar, zülallar?n xass?l?ri v? funksiyalar?. Zülallara aid m?s?l? h?lli. 1 2 4 4
9. Hüceyr?nin üzvi madd?l?ri. Karbohidratlar, lipidl?r, ya?lar v? nuklein tur?ular?. M?s?l? h?lli. 1 2 4 5
10. Test zaçot. 1 1 1
Hüceyr?d? madd?l?r v? enerji mübadil?si. 5 10 15 20
11. Madd?l?r mübadil?si-hüceyr?nin h?yat f?aliyy?tinin ?sas?d?r. 1 2 2 3
12. Hüceyr?d? enerji mübadil?si v? onun m?rh?l?l?ri. M?s?l? h?lli. 1 2 3 3
13. Plastik mübadil?. Zülallar?n biosintezi. M?s?l? h?lli. 1 2 3 4
14. Bitki hüceyr?sind? plastik v? energetik mübadil?. M?s?l? h?lli. 1 2 3 4
15. Ümumil??dirici d?rs. 1 1 1
16. Test zaçot. 1 1 1 2
17. Ehtiyat vaxt. 2 3
Orqanizml?rin çoxalmas? v? f?rdi inki?af?. 4 8 12 16
18. Hüceyr?nin çoxalmas?. 1 2 2 2
19. Orqanizml?rin çoxalma formalar?. 1 2 2 3
20. Cinsiyy?t hüceyr?l?rinin yeti?m?si. Meyoz. Mayalanma. 1 2 3 3
21. Çoxhüceyr?li orqanizml?rin f?rdi inki?af?- ontogenez. 1 1 2 3
22. M?s?l? h?lli. 1 1 1
23. Ümumil??dirici d?rs. 1 1
24. Ehtiyat vaxt. Ekskursiya: Oranjereyalar, istixanalar, botanika ba??na s?yah?t. 1 3
Yer üz?rind? h?yat?n ?m?l? g?lm?si v? inki?af?. 5 10 15 20
25. H?yat?n ?m?l? g?lm?si haqq?nda ilkin t?s?vvürl?rin yaranmas?. 1 1 2 3
26. H?yat?n ?m?l? g?lm?si haqq?nda müasir t?s?vvürl?r. 1 1 2 3
27. Canl?lar?n Arxey, Proterozoy v? Paleozoy eralar?nda  inki?af?. 1 3 3 4
28. Canl?lar?n  Mezozoy v? Kaynozoy eralar?nda inki?af?. 1 2 3 4
29. Ümumil??dirici d?rs. 1 1 1
30. Test zaçot. 1 1 1 1
31. Ehtiyat vaxt. Ekskursiya. 1 3 4
T?kamül t?limi. 9 18 27 36
32. Darvin?q?d?rki t?kamül t?s?vvürl?ri. Darvin t?liminin yaranmas?. Darvin t?liminin ?sas müdd?alar?. 1 2 3 4
33. Növ. Növün kriteril?ri. 1 2 3 4
34. ?rsiyy?t v? d?yi?k?nlik. Süni seçm?. 1 2 3 4
35. Ya?amaq u?runda mübariz?. 1 1 2 2
36. T?bii seçm?. T?kamülün dig?r amill?ri. 1 2 3 4
37. Orqanizml?rin uy?unla?mas? v? nisbiliyi. Yeni növl?rin ?m?l? g?lm?si. 1 2 3 4
38. Üzvi al?min inki?af?. Makrot?kamül v? onun d?lill?ri. Laboratoriya i?i ? 3  “Homoloji v? analoji orqanlar?n n?z?rd?n keçirilm?si.” 1 2 3 3
39. Üzvi al?min t?kamülünün ?sas yollar?. Laboratoriya i?i ? 4 “Aramorfoz v? idioadaptasiyaya aid kolleksiyalarla i? ” 1 2 3 3
40. Test zaçot 1 1 1 1
41. Ümumil??dirici d?rs. 1 1 1
42. Ehtiyat vaxt. Ekskursiya. 1 2 2

 

Qaynaq: “Ümumi biologiya” dövl?t proqram? , Az?rbaycan Respublikas? T?hsil Nazirliyi t?r?find?n t?sdiq olunmu?dur

Oxunma sayı: 0

4s şərh var: “X sinif – Biologiya (Ümumi biologiya)”

Şərh yazın

ZOOCOĞRAFİ XƏRİTƏMİZ
Biologiya müəllimlərinin I qurultayı
TQDK-dan Biologiya