Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button
Get Adobe Flash player
Flag Counter

İlyas Kərim oğlu Abdullayev

?lyas Abdullayev

?lyas K?rim o?lu ABDULLAYEV — Az?rbaycan SSR Elml?r Akademiyas?n?n akademiki, dövl?t xadimi.

?lyas Abdullayev 23 mart 1913 cü ild? A?stafada dünyaya g?lmi?dir. 1934 cü ild? Az?rbaycan K?nd T?ss?rüfat? ?nstitutunu bitirmi?, 1939 cu ild? namiz?dlik dissertasiyas?n? müdafi? etmi?dir. 1955 ci ild?n Az?rbaycan SSR Elml?r Akademiyas?n?n h?qiqi üzvü, 1959 cu ild?n Az?rbaycan SSR EA-n?n Genetika v? Seleksiya ?nstitutunun tut bitkisinin genetika v? seleksiyas? ?öb?sinin müdiri olmu?dur.

Az?rbaycan KP MK-n?n k?nd t?s?rrüfat? ?öb?sinin müdir müavini v? müdiri (1942-1948), Az?rbaycan SSR Nazirl?r Soveti S?drinin müavini (1948-1950), Az?rbaycan SSR k?nd t?s?rrüfat? naziri (1950-1954), Az?rbaycan SSR Nazirl?r Soveti s?drinin birinci müavini (1954-1958), habel? Az?rbaycan SSR Ali Soveti R?yas?t Hey?tinin s?dri (1958-1959) v?zif?l?rind? çal??m??d?r.
SSR? Ali Soveti v? Az?rbaycan SSR Ali Sovetinin bir neç? ça??r??lar?n?n deputat?, Ümumittifaq kommunist (bol?evikl?r) partiyas?, Sov?KP, v? Az?rbaycan KP (b) v? KP-n?n bir s?ra qurultaylar?n?n deputat?, Az?rbaycan KP (b) v? KP-n?n M?rk?zi Komit?si habel? Az?rbaycan KP-n?n Bürosunun üzvü, Sov?KP M?rk?zi Komit?si Plenumlar?n?n i?tirakç?s? olmu?dur.

“Q?rm?z? ?m?k Bayra??”, “??r?f Ni?an?”, SSR? medallar? v? SSR? XTNS-nin q?z?l medallar? il? t?ltif edilmi?dir.
SSR? EA-n?n akademiki Nikolay Dubinin onun f?aliyy?tini bel? qiym?tl?ndirmi?dir: “Akademik ?.K. Abdullayevin i?l?ri, genetika, sitologiya, v? seleksiya ittifaq?n?n ?n göz?l nümun?l?rind?n biridir. Onun ?m?yi, genetika v? eksperimental poliploidiya metodlar? il? bir çox seleksionerl?r? bitkil?rin t?bi?tini d?yi?dirilm?si i?l?rind? yol göst?rir”.
?lyas Abdullayev 30 aprel 1985-ci ild? Bak? ??h?rind? v?fat etmi?dir.

?s?rl?ri:
Az?rbaycan SSR üçün tutçuluq üzr? aqroqaydalar. Bak?: Az?rn??r, 1959, 128 s.
Az?rbaycan yem tutlar?n?n sort t?rkibi (rus dilind?). Bak?: Az?rbaycan SSR EA-n?n n??ri, 1964, 156 s.
Çiy?l?yin biologiya v? seleksiyas? m?s?l?l?ri (rus dilind?). Bak?: Elm, 1970, 116 s. (h?mmü?llif Musayev A.?).
Az?rbaycanda üzümün genetika v? seleksiyas? m?s?l?l?ri (rus dilind?). Bak?: Elm, 1981, 76 s.
Poliploid tutunun anatomik xüsusiyy?tl?ri (rus dilind?). Bak?: Elm, 1984, 52 s. (h?mmü?llif ?iriyeva L.A.)

Qaynaq: az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lyas_Abdullayev

Oxunma sayı: 0

Şərh yazın

ZOOCOĞRAFİ XƏRİTƏMİZ
Biologiya müəllimlərinin I qurultayı
TQDK-dan Biologiya