Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button
Get Adobe Flash player
Flag Counter

Musa Əbdürrəhman oğlu Musayev

Musa Musayev

Musa ?bdür?hman o?lu Musayev — Baytarl?q elml?ri doktoru, professor, Az?rbaycan Milli Elml?r Akademiyas?n?n Biologiya elml?ri bölm?sinin akademik-katibi, AMEA Zoologiya ?nstitutunun direktoru. (27 dekabr 1921-ci il, G?nc? – 4 dekabr 2010-cu il, Bak?).

Musa ?bdür?hman o?lu Musayev 27 dekabr, 1921-ci il tarixind?, Az?rbaycan Respublikas?, G?nc? ??h?rind? anadan olmu?dur. Az?rbaycan K?nd T?s?rrüfat? ?nstitutunu bitirmi?di.

Xeyli parazit v? s?rb?st ya?ayan ibtidail?rin (Protozoa) morfoloji xüsusiyy?tl?ri v? sistematikas? t?dqiq edilmi?dir, ekoloji parazitologiyan?n b?zi m?s?l?l?ri i?l?nilmi?dir. M?m?lil?r v? qu?lardan 150-d?n çox elm üçün yeni koksidi növü t?svir edilmi?dir, onlardan 15-nin h?yat t?rzi aç?qlanm??d?r. Koksidil?r heyvanlar?n ba??rsaq, qan v? ba?qa toxumalar?nda parazitlik etdikd? hüceyr? v? orqanizm s?viyy?sind? parazit-sahib münasib?tl?rinin biokimy?vi v? s. mexanizml?ri t?dqiq edilmi?dir. Az?rbaycanda zooloji t?dqiqatlar?n çoxillik n?tic?l?ri çap olunmu? monoqrafiyalarda ümumil??dirilmi?dir.
Müxbir üzv seçildiyi tarix v? ixtisas?n ad?: 1959, biologiya
H?qiqi üzv seçildiyi tarix v? ixtisas?n ad?: 1967, biologiya
Çapdan ç?xm?? elmi ?s?rl?rin ümumi say?: 350
Xaricd? ç?xm?? elmi ?s?rl?rin say?: 150
Mü?lliflik ??had?tnam?l?rinin v? patentl?rin say?: 10

SSR?-d? ya?ayan g?miricil?rin koksidl?ri, 1965 (rus dilind?).
Ev qu?lar? koksidiozlar?nda parazit-sahib münasib?tl?rinin biokimy?vi xüsusiyy?tl?ri, 1977(rus dilind?).
Qunduzun parazitosenozu v? x?st?likl?ri, 1987 (rus dilind?).
Az?rbaycan heyvanlar al?mi (I cild) Birhüceyr?lil?r v? çoxhüceyr?lil?r (bu?umayaql?lar v? xordal?lardan ba?qa), 1995 (rus dilind?).
Az?rbaycanda k?nd t?s?rrüfat? heyvanlar? aras?nda kriptosporidl?rin yay?lmas?, 1996 (rus dilind?).
Beyn?lxalq v? xarici ölk?l?rin elmi qurumlar?nda üzvlüyü: SSR? Elml?r Akademiyas? n?zdind? Ümumittifaq Protozooloqlar C?miyy?tinin vitse-prezidenti (1976-1991)
“Parazitologiya” jurnal?n?n redaksiya hey?tinin üzvü (1967-1988)
Ukrayna Parazitoloqlar C?miyy?tinin f?xri üzvü

T?ltif v? mükafatlar:

Az?rbaycan SSR Dövl?t mükafat? laureat? – 1991;
H.?liyev ad?na “Ekologiya sah?sind?ki nailiyy?tl?r? gör?” medal v? mükafat – 1996;
AMEA-n?n F?xri F?rman? – 2001;
“?öhr?t” ordeni – 2001.

Qaynaq: az.wikipedia.org/wiki/Musa_Musayev

Oxunma sayı: 0

2s şərh var: “Musa Əbdürrəhman oğlu Musayev”

Şərh yazın

ZOOCOĞRAFİ XƏRİTƏMİZ
Biologiya müəllimlərinin I qurultayı
TQDK-dan Biologiya