Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button
Get Adobe Flash player
Flag Counter

Əlavə ədəbiyyat

Oruc ?badl? v? Aliy? Z?rg?rli
B?TK? ADLARI HAQQINDA N? B?L?RS?N?Z ?

AMEA M?rk?zi N?batat Ba??n?n 75 illik yubileyi il? ?laq?dar Ba??n Elmi ?uras?n?n q?rar?na ?sas?n çap olunub. Bak? -2009
Redaktorlar?: biologiya elml?ri namiz?di V.S. F?rz?liyev, biologiya elml?ri namiz?di, dosent N.B.Hüseynova

Oruc ?badl?, Aliy? Z?rg?rli, «Bitki adlar? haqq?nda n? bilirsiniz?», Bak?, «Elm», 2009. Kitabda uzun ill?r Qafqaza ekspedisiyalar v? ezamiyy?l?r zaman? müxt?lif regionlar?n sakinl?ri il? apar?lm?? sor?ular, çoxsayl? ?d?biyyatlar?n ara?d?r?lmas? n?tic?sind? bitki adlar? haqq?nda ?ld? edilmi? geni? materiallar verilmi?dir. Mü?llifl?rin ?sas m?qs?di bitki adlar?n?n milli dilimizd? ayr?-ayr? regionlar?n l?hc?sind? adland?r?lmas?n?, kimy?vi t?rkibi, qida, d?rman, b?z?k ?h?miyy?tini, xalq t?bab?tind? v? tibbid? müxt?lif x?st?likl?rin müalic?sind? istifad? qaydalar?n? v? s. geni? oxucu kütl?sin? çatd?rmaqdan ibar?t olmu?dur. Kitabdan h?v?skar n?batatç?lar, biologiya sah?sind? çal??an müt?x?ssisl?r, ali v? orta m?kt?b mü?lliml?ri, aqranomlar, t?l?b? v? ?agirdl?r faydalana bil?r.

Oxunma sayı: 0

Şərh yazın

ZOOCOĞRAFİ XƏRİTƏMİZ
Biologiya müəllimlərinin I qurultayı
TQDK-dan Biologiya