Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button
Get Adobe Flash player
Flag Counter

Məcnun Şıxbaba oğlu Babayev

M?cnun ??xbaba o?lu Babayev

Məcnun Şıxbaba oğlu Babayev – Biologiya elmləri doktoru, professor,
M. Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinin giyabi və əlavə təhsil üzrə prorektoru olub
iş telefonu: (+99412) 438 01 91
e-mail: majnun_shikbaba@mail.ru

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

12 yanvar 1940-c? ild? anadan olmu?dur. Az?rbaycanl?d?r.
Evlidir. Üc ovlad? v? 6 n?v?si var. Bak? ??h?rind? ya?ay?r.
Az?rbaycan v? rus dill?rini s?rb?st bilir

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1968-ci ild? Az?rbaycan (indiki Bak?) Dövl?t Universitetinin biologiya fakult?sini bitirib;
1974-cü ild? “Bu?dada bir s?ra yeni-N-nitroza-N-alkil sidik cövh?rinin genetik aktivliyinin t?dqiqi” mövzusunda 03.00.15 genetika ixtisas? üzr? Az?rbaycan (indiki Bak?) Dövl?t Universitetind? namiz?dlik dissertasiyas? müdafi? etmi?dir
1991-ci ild? “Spontan v? radiasion-induksion mutagenez zaman? antioksidantlar?n müdafi? effekti” mövzusunda Az?rbaycan (indiki Milli) Elml?r Akademiyas?n?n Genetika v? Seleksiya institutunda doktorlug dissertasiyas? müdafi? etmi?dir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1968-ci ild? universiteti bitirdikd?n sonra biologiya fakult?sinin „genetika v? darvinizm“ kafedras?n?n n?zdind? f?aliyy?t göst?r?n „T?kamül t?limi“ muzeyind? müdir i?l?mi?dir
1969-cu ild?n 1972-ci il? kimi „genetika v? darvinizm“ kafedras?nda mü?llim i?l?mi?dir;
1972-ci ild?n 1979-cu il? kimi „genetika v? darvinizm“ kafedras?nda ba? mü?llim i?l?mi?dir;
1979-cu ild?n 1992-ci il? kimi „genetika v? darvinizm“ kafedras?nda dosent i?l?mi?dir;
1992-ci ild?n „genetika v? darvinizm“ kafedras?nda professordur;
2008-ci ild?n Bak? Dövl?t Universitetind? giyabi v? ?lav? t?hsil üzr? propektordur;
170 elmi m?gal?nin, 30 kitab?n, o cüml?d?n 5 d?rsliyin, 8 d?rs v?saitinin, 1 monografiyan?n, 3 mü?lliflik ??had?tnam?sinin mü?llifidir;
4 elml?r namiz?di yeti?dirmi?dir;
?sas elmi yenilikl?ri: 22 antioksidant?n yüks?k antimutagen effektin? malik dozalar? i?l?nib has?rlanm??d?r; 12 antioksidant?n antimutagenez sah?sind? universal xass?l?ri mü?yy?n edilmi?dir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Gamma ?ualar?n?n a?a?? dozalar?na qar?? antioksidantlar?n antimutagen effektinin öyr?nilm?si;
Ozon mühitind? müxt?lif müdd?tl?rl? saxlanmi? bu?da v? so?an toxumlar?nda antioksidantlar?n antimutagen effektinin öyr?nilm?si;
Az?rbaycan?n b?zi rayonlar?nda talassemiyan?n yay?lma s?b?bl?rinin öyr?nilm?si.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTIRAKI

1976 – Az?rbaycan genetik v? seleksiyac?lar? c?miyy?tinin qurultay?, Bak?;
1981 – Ukrayna genetik v? seleksiyac?lar?n?n ?V qurultay?, Odessa;
1983 – Ümumittifaq „Bioantioksidant“ konfrans?, Moskva;
1986 – ?? Ümumittifaq „Bioantioksidant“ konfrans?, Moskva-Çernogolovka;
1989 – ? Ümumittifaq radiobioloji qurultay, Moskva, Pu?ino;
1989 – ??? Ümumittifaq „Bioantioksidant“ konfrans?, Moskva; 1989 – Az?rbaycan genetik v? seleksiyac?lar? c?miyy?tinin V qurultay?, Bak?;

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

2006, ?- talassemiyalar?n klinik polimorfizminin genetik aspektl?ri, Tibb Univ., K.Balaki?iyevin 100-illiyin? h?sr edilmi? konfrans, s?h.90-91
2006, Hemoglobin fraksiyalar?n?n migdar?n?n yeni do?ulmu? u?aglarda t?yini, , Bak?, Az?rbaycan, «Biologiyada elmi nailiyy?tl?r » mövzusunda elmi konfrans, s?h.14-15
2007, Qlükoza-6-fosfatdehidrogenaza fermentinin molekulyar xarakteristikas?, Bak? Universitetinin X?b?rl?ri, T?bi?t elml?r? seriyas?, N3, s?h.46-50
2008,  Bak? Universitetinin X?b?rl?ri, T?bi?t elml?r? seriyas?, N1, s?h.77-81
2008, ?- talassemiyalar? tör?d?n mutasiyalar?n genetik heterogenliyi, Az?rbaycan Tibb Univ., Elmi-praktik jurnal, N7, Bak?, s?h.92-98
2008, , Bak? Universitetinin X?b?rl?ri, T?bi?t elml?r? seriyas?, N3, s?h.36-41.
2009, Molecular ?nvestigation of Microsatellite markers in 6 ?ranian native goat populations, Journal of animal and veterinary Advances, 8(3); p.420-423
2009, Determination of economic efficiency in production traits and herd life of dairy caatle in Iran, Journal of animal and veterinary Advances 8(3); p.285-289

KİTABLAR

Ekoloji genetika, Bak?, 2004 Ümumi biologiya X sinif, Bak?, „?lf?rül“, 2005
Ümumi biologiya X? sinif, Bak?, „?lf?rül“,2005
Bak?, „?lf?rül“,2005
Bak?, „?lf?rül“, 2005
Molekulyar genetikadan mühazir?l?r, Bak?, BDU,2006
Genetikadan praktikum, Bak?, “Ça??o?lu”, 2006
Genetikadan m?s?l?l?r (izahl? h?lli il?), Bak?, “Ça??o?lu”, 2006
Ümumi biologiya X sinif (elektron d?rslik), Bak?, “Ça??o?lu”, 2007
Ümumi biologiya XI sinif (elektron d?rslik), Bak?, “Ça??o?lu”, 2007
“Ça??o?lu”, 2007
Biologiyan?n t?drisi metodikas?, Bak?, “Ça??o?lu”, 2008

Oxunma sayı: 0

8s şərh var: “Məcnun Şıxbaba oğlu Babayev”

Şərh yazın

ZOOCOĞRAFİ XƏRİTƏMİZ
Biologiya müəllimlərinin I qurultayı
TQDK-dan Biologiya