Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button
Get Adobe Flash player
Flag Counter

Botanikadan çal??malar

Tap??r??? yerin? yetir...

1. A?a??dak? bitkil?ri gövd? qurulu?lar?na gör? (ot, kol, a?ac) qrupla?d?r?n: gün?baxan, gicitk?n, alma, pal?d, nar, qar??dal?, f?nd?q, çinar, qoz.
2. A?a??dak? bitkil?ri gövd? qurulu?lar?na gör? qrupla?d?r?n: armud, heyva, g?nd?la?, çaytikan?, zirinc, ?rik, böyürtk?n
3. Bitkil?ri meyv? tipl?rin? gör? (gil?meyv?, ç?yird?kmeyv?, d?nmeyv?, toxumcameyv?, paxlameyv?, buynuzmeyv? v? qutucuqmeyv?) qrupla?d?r?n: pamb?q, pomidor, v?z?ri, gaval?, gün?baxan, qar??dal?, lobya.
4. Bitkil?ri meyv? tipl?rin? gör? (gil?meyv?, ç?yird?kmeyv?, d?nmeyv?, toxumcameyv?, paxlameyv?, buynuzmeyv? v? qutucuqmeyv?) qrupla?d?r?n: bu?da, qara?at, tütün, k?l?m, ?aftal?, akasiya, qanqal.

 

5. Bitkil?ri meyv? tipl?rin? gör? (gil?meyv?, ç?yird?kmeyv?, d?nmeyv?, toxumcameyv?, paxlameyv?, buynuzmeyv? v? qutucuqmeyv?) qrupla?d?r?n: qu??pp?yi, üzüm, xa?-xa?, ?rik, zeytun, gün?baxan, arpa, noxud.
6. Bitkil?ri meyv? tipl?rin? gör? (gil?meyv?, ç?yird?kmeyv?, d?nmeyv?, toxumcameyv?, paxlameyv?, buynuzmeyv? v? qutucuqmeyv?) qrupla?d?r?n: a? turp, zo?al, bu?da, feyxoa, üçyarpaq yonca, pamb?q, qanqal.
7. Bitkil?ri yay?lma?a uy?unla?ma xüsusiyy?tl?rin? gör? (toxumunu ?trafa tullayanlar, s?p?l?y?nl?r, kül?kl? yay?lanlar, paltara v? tük? yap??araq yay?lanlar, qu?lar v? heyvanlar vasit?sil? yay?lanlar) qrupla?d?r?n: cök?, d?mira?ac?, pi?ikdili, c?r albal?, buynuzmeyv?, moruq, qovaq, göyrü?.
8. Bitkil?ri yay?lma?a uy?unla?ma xüsusiyy?tl?rin? gör? (toxumunu ?trafa tullayanlar, s?p?l?y?nl?r, kül?kl? yay?lanlar, paltara v? tük? yap??araq yay?lanlar, qu?lar v? heyvanlar vasit?sil? yay?lanlar) qrupla?d?r?n: paxlameyv?, at p?tra??, itxiyar?, ?rik, z?ncirotu, a?caqay?n, zo?al.
______________________________________________________________________________________________________

1. Mikroskopun okulyar? üz?rind? 15, obyektiva üz?rind? 40 r?q?mi göst?rilibs?, onda bax?lan obyekt neç? d?f? böyüdül?c?yini hesablay?n.
2. Mikroskop obyekti 450 d?f? böyütmü?dür. Obyektiv üz?rind? yaz?lan r?q?m okulyar üz?rind?ki r?q?min yar?s? q?d?rdir. Mikroskopun obyektivinin v? okulyar?n?n göst?ricil?rinin neç? olaca??n? mü?yy?n edin.
3. Mikroskopun obyektivi üz?rind? yaz?lan r?q?m onun böyütm? d?r?c?sinin 1/15-ni t??kil edir. Okulyar?n üz?rind? yaz?lan r?q?m neç? olaca??n? mü?yy?n edin (mikroskopun böyütm? d?r?c?si 300-dür).
4. Mikroskopun obyektivi üz?rind? 8, okulyar? üz?rind? is? 12,5 r?q?mi göst?rilib. Mikroskopun böyütm? d?r?c?sini mü?yy?n edin.
5. Göst?ril?n orqanlarda bitkiy? r?ng ver?n strukturu (xloroplast, xromoplast, leykoplast v? antosian) mü?yy?nl??dirin: ba? so?an, pomidor meyv?si, albal? meyv?si, yarpaq, alma meyv?si, q?z?lgül l?ç?yi, kartof yumrusu, gaval? meyv?si, limon meyv?si, göyçiç?k l?ç?yi.
______________________________________________________________________________________________________

1. Qar??dal? bitkisinin kökünün 18 ¬mm2 sah?sid? 700 ?mici tel oldu?u m?lumdursa, onda ?mici tell?rin maksimal uzunlu?unun 3500 mm oldu?u kök sah?sinin ölçüsünü tap?n.
2. Qar??dal? kökünün 14000 ?mici tel yerl???n sah?sinin ölçüsünü mü?yy?nl??dirin.
3. Qa??dal? kökünün 1 mm2 sah?sind? yerl???n ?mici tell?rin uzunluqlar?n?n c?mini mü?yy?nl??dirin.
4. A?a??dak? bitkil?ri kök ??kild?yi?m?l?rin? gör? (1. meyv?kök 2. kökyumrusu) qrupla?d?r?n: ?al?am, georgin, ??k?r çu?unduru, yerkökü, batat, turp.
5. A?a??dak? bitkil?ri kök ??kild?yi?m?l?rin? gör? (1. meyv?kök 2. kökyumrusu 3. dir?kkök 4. sorucu kök 5. hava kök) qrupla?d?r?n: tropiki s?hl?b, so?angülü, banyan, a? turp, da? sarma????
6. Bitkinin 1.kökünün, 2.gövd?sinin v? 3.yeralt? strukturlar?n?n inki?af?n? sür?tl?ndir?n gübr?l?ri mü?yy?nl??dir?r?k qrupla?d?r?n: azot, qu? z?l?, fosfor, peyin, kalium, kül

Qaynaq: Biologiyadan bilikl?rin yoxlan?lmas? (Yoxlama suallar v? çal??malar toplusu) I H?SS? – BOTAN?KA
Mü?llifi: Elsev?r ?s?dov – Naxç?van Dövl?t Universitetinin «T?m?l tibb, f?nl?ri» kafedras?n?n dosenti, biologiya elml?ri namiz?di

Mü?llim: Almaz H?sr?t

Oxunma sayı: 0

7s şərh var: “Botanikadan çal??malar”

Şərh yazın

ZOOCOĞRAFİ XƏRİTƏMİZ
Biologiya müəllimlərinin I qurultayı
TQDK-dan Biologiya