Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button
Get Adobe Flash player
Flag Counter

?nsan orqanizmi il? ümumi tan??l?q

G?l?c?yin alimi

Biologiyadan (?nsan) bilikl?rin yoxlan?lmas? üçün suallar:
1. Hüceyr? n?y? deyilir?
2. Hüceyr?l?ri ?hat? ed?n mühit nec? adlan?r?
3. Hüceyr?aras? madd?nin toxumadak? v?zif?si n?d?n ibar?tdir?
4. Hüceyr?nin ?sas hiss?l?ri hans?lard?r?
5. Hüceyr? il? onu ?hat? ed?n mühit aras?nda madd?l?r mübadil?si nec? yerin? yetirilir?
6. Nüv?nin daxilind? n?l?r yerl??ir?
7. ?nsan hüceyr?sinin nüv?sind? neç? xromosom cütü vard?r?

8. ?nsan?n cinsiyy?t hüceyr?sinin nüv?sind? neç? xromosom olur?
9. Sitoplazman?n t?rkibind? n?l?r yerl??ir?
10. Ribosomda n?l?r sintez olunur?
11. Mitoxondrid? n?l?r ?m?l? g?lir?
12. Lizosomda n?l?r toplan?r?
13. Hüceyr?nin kimy?vi t?rkibi n?l?rd?n t??kil olunmu?dur?
14. Hüceyr?nin qeyri-üzvi madd?l?rin? n?l?r aiddir?
15. Hüceyr?nin üzvi madd?l?ri hans?lard?r?
16. Suyun hüceyr?nin h?yat?nda n? kimi rolu vard?r?
17. Hans? elementl?rin hüceyr?nin h?yat?nda rolu daha böyükdür?
18. Zülallar?n t?rkibin? daxil olan ?sas kimy?vi elementl?r hans?lard?r?
19. Zülallar hans? hiss?cikl?rd?n (monomerl?rd?n) t??kil olunmu?dur?
20. Zülallar?n ?m?l? g?lm?sind? c?mi neç? amintur?usu i?tirak edir?
21. Zülallar?n ?sas v?zif?l?ri hans?lard?r?
22. Zülallar?n ?m?l? g?lm?sind? karbon, oksigen, hidrogen v? azotla yana?? daha hans? elementl?r i?tirak edir.
23. Ya?lar?n t?rkibin? hans? kimy?vi elementl?r daxildir?
24. Karbohidratlar?n t?rkibin? hans? kimy?vi elementl?r daxildir?
25. Ya?lar?n v? karbohidratlar?n orqanizmd?ki rolu n?d?n ibar?tdir?
26. «Ferment» lat?nca n? dem?kdir?
27. Fermentl?r hans? kimy?vi madd?l?rd?n t??kil olunmu?lar?
28. Fermentl?rin hüceyr?d?ki ?sas rolu n?d?n ibar?tdir?
29. Nuklein tur?ular?n?n orqanizmd?ki rolu n?d?n ibar?tdir?
30. Nuklein tur?ular?n?n hans? tipl?ri vard?r?
31. «Nukleus» lat?nca n? dem?kdir?
32. Biosintez n?y? deyilir?
33. Hüceyr?d? biosintez? ?ks olan hans? prosesba? verir?
34. Madd?l?r mübadil?si n?y? deyilir?
35. Hüceyr?nin çoxalmas? nec? ba? verir?
36. Huceyr?nin bölünm?sind?n ?vv?l onun sitoplazmas?nda hans? prosesl?r ba? verir?
37. Huceyr?nin bölünm?si prosesi nec? ba? verir?
38. Xromosomlar?n v?zif?si n?d?n ibar?tdir?
39. Orqanizmin daxili maye mühitini n?l?r t??kil edir?
40. Canl? hüceyr?nin ?sas h?yat xass?l?ri hans?lard?r?
41. Orqanizmin daxili maye mühitinin nisbi sabitliyinin n? kimi ?h?miyy?ti vard?r?
42. Toxuma n?y? deyilir?
43. ?nsan orqanizmind? neç? toxuma növü vard?r?
44. ?nsan orqanizmini t??kil ed?n toxuma növl?ri hans?lard?r?
45. Epitel toxumas?n?n ?sas funksiyalar? hans?lard?r?
46. Epitel toxumas?n?n hans? növl?ri vard?r?
47. Birl??dirici toxumaya n?l?r aiddir?
48. Birl??dirici toxuman?n hans? növü dayaq funksiyas? yerin? yetirir?
49. Birl??dirici toxuman?n hans? növü daxili maye mühitinin t?rkibin? daxildir?
50. ?z?l? toxumas?n?n ?sas funksiyalar? hans?lard?r?
51. ?z?l? toxumas?n?n hans? növl?ri vard?r?
52. Saya v? enin?zolaql? ?z?l? toxumas?n?n ?sas qurulu? f?rql?ri n?d?n ibar?tdir?
53. Saya v? enin?zolaql? ?z?l? toxumas?n?n funksiyalar?ndak? ?sas f?rqlilikl?r n?d?n ibar?tdir?
54. Enin?zolaql? ür?k v? skelet ?z?l?sinin qurulu? v? funksional f?rqlilikl?ri n?d?n ibar?tdir?
55. Ür?k ?z?l?si qurulu? v? funksiyas?na gör? hans? ?z?l? növün? ox?ay?r?
56. Sinir toxumas?n?n ?sas? harada yerl??ir?
57. Sinir hüceyr?si nec? adlan?r?
58. Neyronun qurulu?u nec?dir v? hans? hiss?l?rd?n t??kil olunmu?dur?
59. Sinir hüceyr?sinin orqanizmd?ki v?zif?si n?d?n ibar?tdir?
60. Orqan n?y? deyilir?
61. Orqanlar? n?l?rd?n t??kil olunmu?lar?
62. Orqanlar sistemi n?y? deyilir?
63. ?nsan orqanizimind? hans? orqanlar sistemi vard?r?
64. Funksional sistem n?y? deyilir?
65. Funksional sistem n?z?riyy?sini kim yaratm??d?r?
66. ?nsan orqanizminin i?i hans? yollarla t?nzim olunur?
67. Orqanizmin funksiyalar?n?n humoral t?nzimi n?y? deyilir?
68. «Humor» lat?nca n? dem?kdir?
69. Kimy?vi madd?l?rin t?siri il? ?laq?dar olan t?nzim nec? adlan?r?
70. Hans? madd?l?r? bioloji f?al madd?l?r deyilir?
71. Bioloji f?al madd?l?ri yaradan orqanlar nec? adlan?r?
72. Hans? v?zil?r? xarici sekresiya v?zil?ri deyilir?
73. Xarici sekresiya v?zil?rin? hans? v?zil?r aiddir?
74. Hans? v?zil?r? daxili sekresiya v?zil?ri deyilir?
75. Daxili sekresiya v?zil?rin? hans? v?zil?r aiddir?
76. Daxili sekresiya v?zil?rinin ifraz etdikl?ri madd?l?r nec? adlan?r?
77. Cinsi hormonlar orqanizmd? hans? prosesl?ri t?nziml?yir?
78. Adrenalin hormonu harada ifraz olunur v? orqanizmd?ki rolu n?d?n ibar?tdir?
79. Orqanizmin funksiyalar?n?n sinir t?nzimi n?y? deyilir?
80. Sinir hüceyr?l?ri orqanlara n?l?r vasit?sil? t?sir edir?
81. ?mplus sinir hüceyr?sinin hans? hiss?si il? yay?l?r?
82. Sinir sistemi orqanizmin i?in? nec? t?sir göst?rir?
83. ?nsan orqanizmi ?traf mühitd?n n?l?ri q?bul edir?
84. ?nsan orqanizmi ?traf mühit? n?l?ri xaric edir?
85. Havada temperaturun yüks?lm?si funksional sistemd? hans? d?yi?iklikl?ri yarad?r?
86. ?nsan hans? temperatur interval?n?n d?yi?m?sin? dözür?
87. ?nsan?n inki?af? v? formala?mas? hans? proqramlar?n t?siri n?tic?sind? mümkün olur?
88. Bioloji proqram n?yi mü?yy?n edir v? da??y?c?lar? n?l?rdir?
89. Bioloji proqram?n f?aliyy?ti n?yi formala?d?r?r?
90. «Sosialis» lat?nca n? dem?kdir?
91. Sosial proqrama n?l?r aiddir?
92. Sosial proqram?n f?aliyy?ti n?yi formala?d?r?r?
93. Hans? proqram?n f?aliyy?tind? f?rd formala??r?
94. Hans? proqram?n f?aliyy?tind? ??xsiyy?t formala??r?

Qaynaq: Biologiyadan bilikl?rin yoxlan?lmas? (Yoxlama suallar v? çal??malar toplusu) III H?SS? – ?NSAN
Mü?llifi: Elsev?r ?s?dov
Naxç?van Dövl?t Universitetinin «T?m?l tibb
f?nl?ri» kafedras?n?n dosenti, biologiya
elml?ri namiz?di

Oxunma sayı: 0

2s şərh var: “?nsan orqanizmi il? ümumi tan??l?q”

  • Salam Elsever muellim. “Insan orqanizmi ile umumi tani?liq” bolmesine aid butun movzulari ehate ede bilecek suallar tertib olunmu?dur.Ister ?agird, isterse de muellim ucun cox yax?? serfeli suallar tertib olunub.T???kkurl?r.

  • Salam. Suallara n?z?r sald?m, asan suallard?r.
    Saytda q?bul proqram?na uy?un biologiyadan test tap??r?qlar? qoysaz abituriyentl?r üçün yax?? olar. M????l?l?rd? s?naq testl?rinin azl???ndan ?ziyy?t ç?k?nl?r çoxdur.

    P.s Suallar? qoysaz düzgün cavablar?n?da qoyun ki, bil?k n?yi düz , n?yi s?hv h?ll etmi?ik
    ?ndid?n sa? olun

    Hörm?tl? L1000 4t4x4nL1

Şərh yazın

ZOOCOĞRAFİ XƏRİTƏMİZ
Biologiya müəllimlərinin I qurultayı
TQDK-dan Biologiya