Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button
Get Adobe Flash player
Flag Counter

T?n?ffüs yollar?n?n x?st?likl?rind?n qorunun!

A?ciy?rl?r

Bu gün t?n?ffüs yollar? x?st?likl?ri olduqca geni? yay?l?b. Bu x?st?liyin yaranma s?b?bl?ri, ?lam?tl?ri v? müalic?si il? ba?l? ?trafl? m?lumat almaq üçün h?kim-fitoterapevt Elnur R?himovla h?msöhb?t olduq. H?kim bildirdi ki, t?n?ffüs yollar?n?n x?st?liyi zaman? bronx divarlar?n?n daxili selikli qi?as? iltihabla?araq ?i?kinl??ir. Xroniki bronxitin ilkin ?lam?tl?ri öskür?k, selikli-irinli b?l??min xaric olmas?, t?ngn?f?slik, t?rl?m?, temperaturun yüks?lm?sidir. Kompleks müalic?y? siqaret, ?irniyyat v? dig?r q?c?qland?r?c? qida m?hsullar?n?n q?bulunun qada?an olunmas? il? ba?lan?r.

S?b?bl?ri

A?ciy?r yollar?

Bronxitin s?b?bl?ri d? müxt?lifdir. X?st?liyin inki?af?na daxili v? xarici amill?r t?sir edir. Daxili amill?r? immun v? endokrin sistemin bioloji qüsurlar?, vegetativ sinir sisteminin x?st?likl?ri, infeksion amill?r aiddir. ?rsi meyl d? xüsusi yer tutur. Xarici amill?r? is? qeyri-infeksion allergenl?r, mexaniki v? kimy?vi q?c?qland?r?c?lar, sinir-psixi stresl?rin t?siri aiddir. X?st?liyin inki?af?nda allergiyan?n da rolu böyükdür. Allergiyan?n inki?af mexanizmin? ?sas?n, qeyri-infeksion allergik v? infeksion allergik astma ay?rd edilir.

Soyuqd?ym?y? s?b?b olan viruslar k?skin bronxit? da s?b?b olur. Lakin eyni zamanda, qeyri-infeksion bronxitl?r d? var hans? ki, siqaret tüstüsün? v? dig?r m?n??li tüstül?r ?m?l? g?lir. Bronxitl?r eyni zamanda, sizin m?d?nizd?n tur?ular qida borusuna dü??rk?n ?m?l? g?l? bil?r. Müxt?lif tozlar v? tüstül?r olan ??raitd? i?l?y?n insanlarda da bronxitl?r ?m?l? g?l? bil?r. Siqaret ç?k?n ??xsl?r v? onlarla bir evd? ya?ayanlar, xüsus?n d? u?aqlar k?skin v? xronik bronxitl?r üçün risk qrupu say?l?rlar. Ba?qa bir s?b?b is? i? ??raiti il? ?laq?dard?r. Bura tekstil fabrikl?rind? i?l?y?nl?r, i? yerind? ammonium, tur?ularla kontaktda olanlar daxildir.

?lam?tl?ri

Aç?q, sar?, boz v? ya ya??l r?ngli b?l??mli öskür?kdir. B?zi hallarda b?l??md? qan qar????? olur. Bir h?ft?d?n uzun sür?n x?st?likl?r v? r?ngli b?l??m bronxitin ?lam?tl?ridir. Öskür?kd?n ba?qa bronxitin simptomlar? bo?azda a?r? v? spazmalar hissiyyat?, t?n?ffüsün ç?tinl??m?si, x?r?lt? v? azac?q h?rar?tin olmas?d?r.

Bronxitin növl?ri: k?skin, xroniki v? obstruktiv bronxit

Bronxlar

K?skin bronxitl?rin inki?af?nda soyuqlaman?n siqaret ç?km?nin, spirtli içkil?rin q?bulunun, burun-udlaq nahiy?sinin ocaql? infeksiyalar?n?n rolu böyükdür. ?sas?n viruslar t?r?find?n tör?dilir. H?mçinin bronxlar?n fiziki v? kimy?vi amill?rin t?sirind?n q?c?qlanmas? k?skin bronxitin ?m?l? g?lm?sin? s?b?b ola bilir. Kiçik u?aqlarda v? qocalarda k?skin bronxitin xronikiy? keçm? ehtimal? yüks?kdir.

Xroniki bronxit is? n?f?s yollar?n?n daimi iltihab? n?tic?sind? yaran?r. Xroniki bronxitin ilk m?rh?l?sind? öskür?k yaln?z s?h?rl?r yataqdan qalxark?n azac?q b?l??ml? mü?ahid? olunur. ?lam?t v? simptomlar t?n?ffüsün q?salmas?, davaml? öskür?k, b?l??min çox h?cmd? olmas?d?r. Xroniki bronxitin t?hlük?liliyi ondan ibar?tdir ki, xroniki iltihab zaman? bronxlar?n divarlar? nazilir, bo?luq geni?l?nir v? bu a? ciy?r emfizemas?na v? bronxial astmaya g?tirir. Xronik bronxit diaqnozu o zaman qoyulur ki, il ?rzind? öskürdüyünüz günl?rin say? c?mi ?n az? 3 ay etsin v? bu 2 il münt?z?m davam etsin.

Obstruktiv bronxit bo?lu?un s?x?lmas? n?tic?sind? bronxlardan havan?n keçm?sinin ç?tinl??m?si prosesidir. Obstruktiv bronxiti uzad?lm??, n?f?s verildikd? m?saf?d?n e?idil?n fit s?si, quru x?r?lt?ya gör? tan?maq olar.

Bronxitin müalic?si

Bronxitl?rin müalic?si zaman? b?l??mg?tirici (teabronx), antiseptik, iltihab ?leyhin?, spazmolitik effektli preparatlar t?tbiq edilir. Bunlardan ?n ç?tin müalic? olunan? xroniki obstruktiv bronxitl?rdir. ?lav? olaraq x?st?y? yataq rejimi t?yin olunur v? siqaret ç?km?k qada?an olunur. Öskürm?ni saxlama?a çal??may?n, çünki öskür?k b?l??min xaric olmas?n? t?min edir. ?g?r öskür?k gec?l?r sizi yatma?a qoymursa dinc?l? bilm?niz üçün kifay?t q?d?r d?rman istifad? edin. Lakin, öskür?yi tam saxlamay?n. Ümumiyy?tl?, bronxitl?rin müalic?sind? teabronx v? bronxonat kompleks terpaiyada mühüm rol oynay?r. Xroniki bronxit zaman? is? teasept v? teabronx çaylar?n?n birg? d?ml?nib içilm?si m?sl?h?t görülür. Qaragil? v? m?rcangil? yarpaqlar?ndan, itburnu meyv?sind?n haz?rlanm?? çaylar?, gil?meyv?l?r, meyv? v? t?r?v?zl?r d? bronxitin müalic?si üçün istifad? olunur.

Bronxitin profilaktikas?

Qrip? qar?? vaksinasiya olun. ?ks?r hallarda bronxit qripd?n sonra ?m?l? g?lir.

?mmunotea vasit?sil? infeksion x?st?likd?n qorunmal? v? immune sistemi davaml? olaraq art?rmal?.

?ll?rinizi tez-tez dezinfeksiya edin. Burnunuzun için? v? gözl?riniz? çirkli ?ll?rl? toxunmay?n.

X?st?l?rin ?traf?nda olanda üz maskas? geyinm?k imkan? varsa, istifad? edin.

Qaynaq:  Az?r Salehli, Az?rbaycan Tibb Universitetinin t?l?b?si

Oxunma sayı: 3360

Şərh yazın

ZOOCOĞRAFİ XƏRİTƏMİZ
Biologiya müəllimlərinin I qurultayı
TQDK-dan Biologiya