Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button
Get Adobe Flash player
Flag Counter

Xərçəngkimilər

Dünyan?n ?n d?rin isti su m?nb?l?rind? h?yat izl?ri tap?l?b

Dünyan?n ?n isti su m?nb?yi

A?karlanan canl?lar 485 d?r?c? istiy? döz? bilir. Aliml?r Karib d?nizinin 5 min metr d?rinliyind? dünyan?n ?n d?rin isti su m?nb?l?rind? h?yat izl?ri k??f edib. Burada a?karalanan canl?lar 485 d?r?c? istiy? dözü? g?tir? bilir. AB?, Böyük Britaniya, ?rlandiya, Norveç v? Yaponiyadan olan aliml?rin birg? ara?d?rmalar?na gör? Kayman adalar?n?n g?nubundak? 4 min 960 d?rinlikd? olan hidrotermal bacalar ya?amaq üçün ?n ?lver?siz yerl?rd?n biri hesab olunsa da, burada d?niz canl?lar?na rast g?lm?k mümkündür. Ardı »

Oxunma sayı: 0

Çay x?rç?nginin daxili qurulu?u

Çay x?rç?ngi

H?zm sistemi.X?rç?ngin a??z aparat? ??klinid?yi?mi? alt? cüt ?trafdan t??kil olunmu?dur. Bu ?traflar?n birinci cütü üst ç?n?l?ri, ikinci v? üçüncü cütl?ri alt ç?n?l?ri, dig?r üç cütü is? ç?n? ayaqlar? t??kil edir. X?rç?ng qidas?n? q?sqaclar? vasit?sil? tutduqdan sonra onu a??z aparat?na ötürür. Ç?n?ayaqlar qidan? tutur, alt v? üst ç?n?l?r is? x?rdalayaraq a??za ötürür. Qida a??zdan sonra udlaqan v? qida borusundan keç?r?r?k m?d?y? dü?ür. X?rç?ngl?rd? m?d? iki hiss?d?n ibar?tdir. Daha iri, ön hiss?d? xitind?n ?m?l? g?lmi? di?cikl?r olur. Ardı »

Oxunma sayı: 0

Çay x?rç?nginin xarici qurulu?u

Çay x?rç?ngi

H?yat t?rzi. Çay x?rç?ngi ?irin sular? olan çay v? göll?rin palç?ql? yerl?rind? v? ya d?nizl?rin yosunlu, qayal?q yerl?rind? ya?ay?r. Gündüzl?r da?lar?n v? a?ac kötükl?rinin alt?nda, h?mçini özl?rinin qazd?qlar? yuvac?qlarda gizl?nir, gec?l?r is? bu yerl?rd?n ç?xaraq qida axtarma?a ba?lay?r. X?rç?ngl?r daha çox gec? f?aliyy?ti göst?r?n v? çox ürk?k heyvanlard?r.
Pay?z?n ortalar?nda x?rç?ngl?rin ya?ad??? sular?n dayaz yerl?ri ya???dan ?m?l? g?l?n da?q?nlar n?tic?sind? bulan?r. Bu zaman x?rç?ngl?rd? köç mövsümü ba?lay?r. Onlar t?miz suyu olan yerl?r? köçür.  Ardı »

Oxunma sayı: 0
ZOOCOĞRAFİ XƏRİTƏMİZ
Biologiya müəllimlərinin I qurultayı
TQDK-dan Biologiya