Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button
Get Adobe Flash player
Flag Counter

Özünü sına

Biologiya müəllimlərinin I Forumu üçün

Powered by emaze

https://www.emaze.com/@ACCIWZOL/presentation-name

Oxunma sayı: 0

Dünyada ilk süni insan

İlk süni insan

İlk süni insan

Süni insan hələ ki, beyin, ağciyər, sidik kisəsi və mədə orqanlarının surətlərindən məhrumdur. Dünyanın ilk süni insanı Nyu-Yorka gətirilib. Bu süni insanı İngiltərədən olan alimlər qrupu yaradıb. Bu ilin fevralında alimlər onu London Elm Muzeyində nümayiş etdiriblər. İkimetrlik robot insan orqanlarının süni surətlərindən ibarətdir. Mühəndislər öz həllərini Reks adlandırıblar.  Ardı »

Oxunma sayı: 0

Test, yoxsa sual…?

Test yoxsa sual

Müasir dövrd? t?hsil sah?sind? apar?lan islahatlar v? yeni metodlar?n t?tbiqi m?kt?bl?rd? keçiril?n d?rsl?rd? d? mü?yy?n probleml?rin yaranmas?na s?b?b olmu?dur. Xüsusil? d? son dövrl?rd? ?agirdl?rin bilikl?rinin yoxlanmas?nda test nümun?l?rind?n daha çox istifad? olunmas?na üstünlük verilir. Do?rudur test ?agirdl?rin bilikl?rinin operativ qiym?tl?ndirilm?sind? ?v?zolunmaz bir vasit?dir. Ancaq, dig?r t?r?fd?n test nümun?l?ri ?ablon ??klind? t?qdim olundu?u üçün daha çox ?zb?rçilik meyll?ri yarad?r v? ?agirdl?rd? m?ntiqi t?f?kkürün formala?mas?nda ?sasl? rol oynaya bilmir. Ardı »

Oxunma sayı: 0

Heyvanlar aləmi haqqında məlumat

M?n elm öyr?nir?m, b?s Siz?

Biologiyadan (Zoologiyadan) bilikl?rin yoxlan?lmas? üçün suallar:
1. Heyvanlarla bitkilərin əsas oxşarlıqları və fərqlilikləri hansılardır?
2. Yer üz?rind? n? q?d?r heyvan növü ya?ay?r?
3. ?n böyük m?m?li heyvan hans?d?r v? ç?kisi n? q?d?rdir?
4. ?n kiçik m?m?li heyvan hans?d?r v? ç?kisi n? q?d?rdir?
5. Xarici ?lam?tl?rin? gör? suda üz?n heyvanlar? nec? ay?rd etm?k olar?
6. Xarici ?lam?tl?rin? gör? uçan heyvanlar? nec? ay?rd etm?k olar? Ardı »

Oxunma sayı: 0

Zoologiyadan çal??malar

Tap?n gör?k...

1. Parazit v? s?rb?st ya?ayan ibtidai heyvan orqanizml?rini mü?yy?n edin: adi amöb, ya??l evqilena, malyariya paraziti, dizenteriya amöbü, tripanosom, volvoks, infuzor, ley?maniya.

2. Siyah?ya ?saslanaraq a?caqanad?n, m??m??an?n v? se-se milç?yinin keçirdiyi x?st?liktör?dici orqanizml?ri göst?rin: dizenteriya amöbü, malyariya paraziti, ley?maniya, infuzor-t?rlik, tripanosom.

3. ?nsan b?d?nin? daxil olan 5 dizenteriya amöbü sistas?n?n ?m?l? g?tirdiyi n?slin b?d?nd?n xaric olark?n neç? nüv?y? malik oldu?unu mü?yy?nl??dirin.

4. ?nsana keçiricil?r vasit?sil? yoluxan x?st?liktör?dici ibtidail?ri mü?yy?nl??dirin: malyariya paraziti, infuzor-t?rlik, tripanosom, ley?maniya, dizenteriya amöbü, volvoks.

Ardı »

Oxunma sayı: 0

?nsan orqanizmi il? ümumi tan??l?q

G?l?c?yin alimi

Biologiyadan (?nsan) bilikl?rin yoxlan?lmas? üçün suallar:
1. Hüceyr? n?y? deyilir?
2. Hüceyr?l?ri ?hat? ed?n mühit nec? adlan?r?
3. Hüceyr?aras? madd?nin toxumadak? v?zif?si n?d?n ibar?tdir?
4. Hüceyr?nin ?sas hiss?l?ri hans?lard?r?
5. Hüceyr? il? onu ?hat? ed?n mühit aras?nda madd?l?r mübadil?si nec? yerin? yetirilir?
6. Nüv?nin daxilind? n?l?r yerl??ir?
7. ?nsan hüceyr?sinin nüv?sind? neç? xromosom cütü vard?r? Ardı »

Oxunma sayı: 0

?nsan anatomiyas?ndan çal??malar

Tap?n gör?k...

1. Göst?ril?n hüceyr? orqanoidl?rinin (a) müvafiq funksiyalar?n? (b) mü?yy?n edin:
a). ribosom, lizosom, mitoxondri, hüceyr? m?rk?zi
b). – enerji ?m?l? g?tir?n madd?l?r sintez etm?k;
– hüceyr?nin bölünm?sind? i?tirak etm?k;
– fermentl?ri saxlamaq v? hüceyr?daxili h?zmd? i?tirak etm?k;
– zülal sintez etm?k;
2. Siyah?ya ?sas?n bütün zülallar?n t?rkibind? mütl?q olmas? g?r?k?n elementl?ri mü?yy?n edin: S, H, C, F, Fe, P, N, Mg, J, O Ardı »

Oxunma sayı: 0

Çiç?kli bitkil?rl? ümumi tan??l?q

Çiç?k

Biologiyadan (botanikadan) bilikl?rin yoxlan?lmas? üçün suallar:

1. Biologiya elmi n?yi öyr?nir?
2. «Biologiya» n? dem?kdir?
3. Canl? orqanizml?r hans? qruplara bölünür?
4. Heyvanlar v? bitkil?r aras?nda keçid t??kil ed?n orqanizml?r hans?lard?r?
5. N? üçün göb?l?kl?r v? bakteriyalar canl?lar?n keçid t??kil ed?n qruplar? say?l?r?
6. Bitkil?r haqq?nda olan elm nec? adlan?r? Ardı »

Oxunma sayı: 0
ZOOCOĞRAFİ XƏRİTƏMİZ
Biologiya müəllimlərinin I qurultayı
TQDK-dan Biologiya