Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button
Get Adobe Flash player
Flag Counter

Metodika

Biologiya fənni üzrə XI sinif şagirdlərinin qiymətləndirilməsi üçün standartlar

Qiym?tl?ndirm? n?dir..?

Azərbaycan Respublikasının ümumt?hsil m?kt?bl?rind? ?agird nailiyy?tl?rinin qiym?tl?ndi­ril­m?si üçün d?qiq qiym?tl?ndirm? standartlar?n?n olmas?, ?agird n?tic?l?rinin obyektiv qiym?tl?ndirilm?si, müasir qiym?tl?ndirm? metodlar?ndan istifad?y? geni? yer verilm?si, qiym?t­l?n­dirm? n?tic?l?rinin t?hlilinin, müvafiq hesabatlar?n apar?lmas? mühüm ?h?miyy?t k?sb edir. Bu bax?mdan Az?rbaycan Respublikas?n?n t?hsil sistemind? son ill?r h?yata keçiril­m?y? ba?lanm?? islahatlar say?sind? mü?yy?n u?urlu n?tic?l?r ?ld? edilib. Ardı »

Oxunma sayı: 0

Biologiya f?nni üzr? imtahan

?mtahan zaman?

Biologiya t?bi?t f?nl?rin? aiddir. Canl?lar al?mind?n b?hs ed?n biologiya f?nni ?agirdl?r? canl? t?bi?tin maddiliyini, qanunauy?unluqlar?n?, canl?lar?n yaranmas?, qurulu?u, yay?lmas?, inki?af?, qorunmas? funksiyas?, ?n ba?l?cas? is? biososial varl?q olan insan?n öz orqanizminin qurulu?u v? h?yati xüsusiyy?tl?rinin öyr?nilm?sin? ??rait yarad?r. ?nsan?n davaml? inki?af? v? sa?laml???n qorunmas? il? ba?l? ?agird? bilik verir v? onlarda bacar?qlar – ?m?li v?rdi?l?r formala?d?r?r. Biologiya f?nninin t?drisi say?sind? insan?n bioloji v? sosial mahiyy?tini ba?a dü??n h?r bir ?agird özünün, yax?nlar?n?n sa?laml???n?n qorunmas?na v? sa?lam h?yat t?rzin? haz?rlanm?? olur. Ardı »

Oxunma sayı: 0

Biologiya f?nn kurikulumunda inteqrasiya


Bilirsinizmi?

Respublikam?zda yeni haz?rlanan kurrikulumun ba?l?ca m?qs?dl?rind?n biri d? dünyan? v? özünü d?rk ed? bil?n ayd?n t?f?kkür?, geni? dünyagörü?? malik ??xsiyy?tin yeti?dirilm?sidir. El? buna gör? d? g?ncl?r? dünya haqq?nda do?ru, dürüst m?lumatlar verilm?lidir. M?lumdur ki, dünya tam v? bütövdür. Y?ni burada maddi v? m?n?vi n? varsa bir-biri il? qar??l?ql? ?laq?d?dir. Bel? olduqda canl?lar al?mind?n b?hs ed?n biologiya f?nni üzr? ?agirdl?rin ?ld? etdikl?ri bilik v? bacar?qlar da ba?qa elml?rl? ?laq?li, bütöv m?ntiqi ?laq?y? ?saslanmal?d?r. Ardı »

Oxunma sayı: 0

Biologiya – Kurikulumun t?tbiqin? aid d?rs nümun?si (XI sinif)

?nsan?n t?kamülü???

XI sinif

Mövzu: Insan?n t?kamülü

Standart: 3.1.1. ?nsan?n f?rdi v? tarixi inki?af?na dair müqayis?l?r apar?r, t?qdimatlar edir.

M?qs?d:

–            ?nsan?n t?kamüld? mövcud olan inki?af?n? ??rh edir.

Ardı »

Oxunma sayı: 0

Bioloji elml?rin metodologiyas?

204?-li m?kt?bin ?agirdl?ri

XX ?srin ortalar?na q?d?r t?bi?t elml?rinin apar?c? elm sah?si fizika hesab olunurdusa, sonralar biologiya elmi (genetika, molekulyar biologiya, hüceyr? v? gen müh?ndisliyi) apar?c? rol oynad???ndan XX ?sri biologiya ?sri adland?rd?lar. Biologiya elminin bir s?ra özün?m?xsus ümumi t?dqiqat metodlar? vard?r. Bunlara a?a??dak?lar? misal göst?rm?k olar:

Ümumi metodlar:

1) Mü?ahid?,

Ardı »

Oxunma sayı: 0

Test, yoxsa sual…?

Test yoxsa sual

Müasir dövrd? t?hsil sah?sind? apar?lan islahatlar v? yeni metodlar?n t?tbiqi m?kt?bl?rd? keçiril?n d?rsl?rd? d? mü?yy?n probleml?rin yaranmas?na s?b?b olmu?dur. Xüsusil? d? son dövrl?rd? ?agirdl?rin bilikl?rinin yoxlanmas?nda test nümun?l?rind?n daha çox istifad? olunmas?na üstünlük verilir. Do?rudur test ?agirdl?rin bilikl?rinin operativ qiym?tl?ndirilm?sind? ?v?zolunmaz bir vasit?dir. Ancaq, dig?r t?r?fd?n test nümun?l?ri ?ablon ??klind? t?qdim olundu?u üçün daha çox ?zb?rçilik meyll?ri yarad?r v? ?agirdl?rd? m?ntiqi t?f?kkürün formala?mas?nda ?sasl? rol oynaya bilmir. Ardı »

Oxunma sayı: 0

Biologiya – Kurikulumun t?tbiqin? aid d?rs nümun?si (X sinif)

Almaz H?sr?t v? 11-ci sinif

X sinif

Mövzu: Madd?l?r mübadil?si – hüceyr?nin h?yat f?aliyy?tinin ?sas?d?r.

Standart: 2.1.2. Madd?l?r mübadil?sind? ba? ver?n d?yi?iklikl?rin f?rqli mexanizml?rini müqayis?li ??kild? ??rh edir, m?ruz? t?qdimatlar haz?rlay?r.  Ardı »

Oxunma sayı: 0

Biologiyan?n t?drisind? Kurikulumun t?tbiqin? aid d?rs nümun?si -IX sinif

Oxunma sayı: 0
ZOOCOĞRAFİ XƏRİTƏMİZ
Biologiya müəllimlərinin I qurultayı
TQDK-dan Biologiya