Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button
Get Adobe Flash player
Flag Counter

Balıqlar

Ya?l? bal?q qara ciy?rin d?rman?d?r

Bal?q ya??...

Yaponiyal? aliml?r 11 illik ara?d?rmalardan sonra bel? q?na?t? g?lib. Günd? bir porsiya ya? tur?usu il? z?ngin olan bal?q yey?n insanlar qara ciy?r x?rç?ngin? tutulma riski il? daha az üzl??irl?r. Bel? bir q?na?t? 11 illik ara?d?rmalardan sonra Yaponiyan?n Milli Onkologiya institutunun aliml?ri g?libl?r. Bel? ki, aliml?r bu mü?ahid?ni 11 il ?rzind? 45-74 ya? aras?nda olan 90 min n?f?r adam aras?nda apar?blar. T?crüb? i?tirakç?lar? istehlak?n h?cmi v? mütamadiliyind?n as?l? olaraq 5 qrupa bölünübl?r. Ardı »

Oxunma sayı: 0

Bal?qlar su içirmi?

M?n su içir?m?

H?yat?n m?nb?yi su, canl?lar?n vücudlar?nda müxt?lif nisb?td? mövcuddur. Bu da suyu bütün canl?lar?n fizioloji olaraq istifad? etm?si dem?kdir. Buna su içind? ya?ayan canl?lar da daxildir. Bu sual?n cavab? “b?li”dir. Bal?qlar su iç?rl?r. Bir az da izahat verm?li olsaq, bal?qlar ?irin v? duzlu sularda ya?ayanlar olaraq ikiy? bölünür. Duzlu suda bildiyiniz kimi konsentrasiya nisb?ti çox yuxar?d?r. Bal?q vücudu is? bu ??rait? gör? daha az konsentrasiyal?d?r. Bu halda bal?q vücudundan xaricin? su ç?x??? olur. Duzlu sularda ya?ayan bal?qlar bunu tarazla?d?rmaq üçün davaml? su içm?y? m?cburdur.  Ardı »

Oxunma sayı: 0

Bal?qlar

Bal?qlar (lat. Pisces) – orqanizminin bütün m?rh?l?sind? q?ls?m? il? t?n?ffüs etm?k xüsusiyy?tin? malik olan ç?n?a??zl? onur?al? su heyvan qruplar?n?n sinifüstü. Bal?qlar?n ?ks?riyy?ti bütün ömrü boyu q?ls?m?l?rl?, az qismi is? h?m d? atmosfer havas? il? t?n?ffüs edir. B?zi növl?rd? ?lav? t?n?ffüs orqanlar? in?ki?af etmi?dir. Bal?qlarda h?r?k?tli ç?n?l?r, t?k v? cüt üzg?cl?r ?m?l? g?lmi?dir.T?k üzg?cl?r? bel, quyruq v? anal üzg?cl?ri, cüt üzg?cl?r? is? dö? v? qar?n üzg?cl?ri aiddir. Ba??n üstünd? önd? bir cüt qoxu d?liyi yerl??ir. Ardı »

Oxunma sayı: 0

Maraql? m?lumatlar

Bal?qlar haqq?nda çoxlu maraql? m?lumatlar. ?ziz istifad?çil?r onlar?n b?zil?ri il? Sizi d? tan?? edirik.

* Kütl?si 15 qr –dan 1400 kq-d?k, uzunlu?u 1 sm-d?n 25 m-d?k olan bal?qlar vard?r. Uzunlu?u 1 sm-d?n 25 m-d?k olan bal?qlar vard?r. Köp?kbal???n?n uzunlu?u 20 m, kütl?si 20 tona çat?r. ?n kiçik bal?q is? Sakit Okeanda ya?ayan mistixsis adl? bal?qd?r. Onun uzunlu?u 12-14 mm-d?n çox olmur.

Ardı »

Oxunma sayı: 0
ZOOCOĞRAFİ XƏRİTƏMİZ
Biologiya müəllimlərinin I qurultayı
TQDK-dan Biologiya