Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button
Get Adobe Flash player
Flag Counter

Məməlilər

Fill?r

Fil

Fill?r sürü hal?nda ya?ayan heyvanlard?r. Sürünün ba??nda böyük bir erk?k fil durur. Lakin, sürü h?r?k?t hal?na keçdikd? ya?l? v? t?crüb?li bir di?i qaba?a keçir. Yürü? vaxt? fill?r bir-birinin ard?nca ir?lil?yirl?r. Dik yamaclar? en?rk?n ön ayaqlar?n? ön?, arxa ayaqlar?n? arxaya uzadaraq qar?nlar? üz?rind? sürü?ürl?r. Bütün sürü hal?nda ya?ayan heyvanlarda oldu?u kimi fill?rd? d? yetkinlik hal?na çatm?? erk?kl?rd? güclü r?qab?t vard?r. Döyü?d? müv?ff?qiyy?tsizliy? u?ram?? ya?l? lider r?qibi t?r?find?n sürüd?n uzaqla?d?r?l?r. Ardı »

Oxunma sayı: 0

E???k südünd? ??fa

E???k

E???k südü a?a?? ya? s?vyy?si v? omeqa ya? tur?ular? il? xolestrolun azald?lmas?na yard?m edir. ?taliyada e???k südün? r??b?t çoxal?b. ANS PRESS “Habertürk”? istinad?n x?b?r verir ki, son günl?r ölk?d? e???k südün? t?l?b çoxal?b. Müt?x?ssisl?r is?, in?k südün? allergiyas? olanlar?n e???k südü iç? bil?c?yini bildirir. ?taliyan?n Bolonya ??h?rind? is? fermalardan birind? istehsal olunan e???k südünün yar?s?ndan çoxu u?aq x?st?xanalar?na sat?l?r. Ara?d?rmalara gör?, e???k südü a?a?? ya? s?viyy?si v? omeqa ya? tur?ular? il? xolestrolun azald?lmas?na yard?m edir. Bu südün t?rkibind? h?mçinin yüks?k s?viyy?d? kalsium v? xüsusil? u?aqlar üçün çox ?h?miyy?tli olan b?zi fermentl?r var. Ardı »

Oxunma sayı: 0

?n uzun boyunlu heyvan: Züraf?

Züraf?

Züraf?l?rin olduqca heyr?tamiz xüsusiyy?tl?ri var. Bunlardan biri o q?d?r uzun olan boyunlar?n?n dig?r bütün m?m?lil?r kimi sad?c? 7 f?q?r? vasit?sil? da??na bilm?sidir. Heyr?tamiz dig?r bir xüsusiyy?tl?ri d? vücudlar?n?n uzun boyunlar?n?n üz?rind? olan beyinl?rin? qan çatd?rmada ç?tinlik ç?km?m?l?ridir. Bir az dü?ünüldüyü zaman o q?d?r uza?a qan?n verilm?sinin n? d?r?c?d? ç?tin oldu?unu gör? bil?rik. Ancaq züraf?l?r bu mövzuda çox ç?tinlik ç?kmirl?r, çünki ür?kl?ri qan? laz?m oldu?u q?d?r uza?a apara bil?n xüsusiyy?tl?r? sahibdir.  Ardı »

Oxunma sayı: 0

Qaraba? atlar?


Qaraba? at?

Qaraba? at? — Az?rbaycan?n Qaraba? ?razisind? yarad?lm?? v? geni? yay?lm?? da?-minik at cinsidir. XVII-XVIII ?srl?rd? Qaraba? xanl???nda bu at cinsi daha da t?kmill??dirilmi?dir. Qaraba? atlar? Asiya v? Qafqazda ?n q?dim at cinsi hesb edilir. Haz?rda Az?rbaycan Respublikas?nda milli at cinsidir. Qaraba? at?n?n ?sas yay?ld??? m?kan Az?rbaycan?n Qaraba? zonas? olmu?dur. ?n yax?? atlar ?u?a, A?dam v? bu rayonlara yax?n ?razil?rd? yay?lm??d?r. Bu cinsd?n olan atlar ?imali Qafqaza, Dona v? Rusiyan?n c?nubunda yerl???n bir çox at zavodlar?na da apar?lm??d?r. Ardı »

Oxunma sayı: 0

Sincab

Sincab

Adi sincab (lat. Sciurus vulgaris) – M?m?lil?r sinfinin, g?miricil?r d?st?sinin sincab cinsin? aid heyvan növüdür. Sincablar, daha çox Avropa qit?sind?ki me??l?rd? ya?ayarlar. Boylar? 25 sm., y?ni sizin ?ll?rinizl? iki qar??d?r. B?d?nl?rinin arxas?nda, az qala öz boylar? q?d?r uzun yuxar? do?ru dayanan, geni? v? gur tükl?rd?n ibar?t olan quyruqlar? olur. Sincab bu uzun quyru?u say?sind? tarazl??? pozulmadan a?acdan a?aca atlay?r. Kiçik iti d?rnaqlar? say?sind? a?aclara d?rma?a bil?n sincab bir buda??n üstünd? qaça bil?r, ba? a?a?? yell?n? bil?r v? o ??kild? ir?lil?y? bil?r.  Ardı »

Oxunma sayı: 0

Cütd?rnaql?lar

Ceyran

Cütd?rnaql?lar – m?m?lil?r d?st?sidir. ?traflar?n oxu inki?af etmi? üçüncü v? dördüncü barmaqlar aras?ndan keçir, yan barmaqlar z?if inki?af edib, birinci barmaq yoxdur. Körpücük sümükl?ri olmur. 150-d?k növü vard?r. Iki altd?st?y? bölünürl?r: göv??m?y?nl?r (3 ail?) v? göv??y?nl?r (5 ail?). Cütd?rnaql?lar (lat. Artiodactyla) Az?rbaycan faunas?nda üç f?sil?y? aid 8 növ mövcuddur. Suidae (Donuzkimil?r) f?sil?sin? ?n geni? yay?lm?? v? say? nisb?t?n yax?? qalm?? Sus scrofa (çöl donuzu) aiddir. Onun ?n yüks?k s?xl??? Böyük Qaqaz?n Zaqatala-?smay?ll? bölg?sind?, Tal??da v? ara-s?ra Kür v? Araz?n tuqaylar?nda mü?ahid? olunur.  Ardı »

Oxunma sayı: 0
ZOOCOĞRAFİ XƏRİTƏMİZ
Biologiya müəllimlərinin I qurultayı
TQDK-dan Biologiya