Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button
Get Adobe Flash player
Flag Counter

Quşlar

Quşlar arxası üstə uçurmu?

Kolibri quşu

Kolibri quşu

Ancaq bir quş belə uça bilir – kolibri. Kolibri quşlarının ağırlığı bir neçə qramdan ən çoxu 20 qrama qədər olur. Onlar digər quşlardan fərqli bir uçüş tərzinə mailkdirlər. Belə ki, qanadlarını aşağı-yuxarı çırpmaq yerinə, “8” şəklində bir hərəkətlə titrəşdirirlər. Kolibri quşunun ən çox bilinən özəlliyi sürətli qanad çırpması və üstün manevr qabiliyyətidir. Kolibri quşu sanıyədə 50-80 dəfə qanad çırpa, arxası üstə uça bilmə bacarığına sahibdir. Ardı »

Oxunma sayı: 0

Quşlar heç də “quşbeyinli” deyil

Sərçəkimilər fəsiləsindən bəzi quşların parazitləri qovmaq üçün siqaret kötüyündən istifadə etdiyi məlum olub. Araədırmalar nəticəsində məlum olub ki, şəhərdə yaşayan quşlar yuvalarını tikərkən siqaret kötüyünd?n istifad? ed?r?k bu say?d? parazitl?ri yuvadan uzaqla?d?r?rlar. Bu, meksikal? akademikl?rin ara?d?rmalar? n?tic?sind? a?karlan?b. S?rç?kimil?r f?sil?sind?n olan b?zi qu?lar?n döll?nm? dövrünü ara?d?ran akademikl?r bu qu?lara aid yuvalar?n 86-89 faizind? sellüloza il? qar??la??b. Ardı »

Oxunma sayı: 0

Pinqvinl?r

Pinqvin

Pinqvinl?r (lat. Spheniscidae) — Pinqvinkimil?r (Sphenisciformes) d?st?sin? aid qu? f?sil?si. C?nub Qütbü, Yeni Zelandiya, Avstraliya, C?nubi Amerika, C?nubi Afrika v? h?tta Qalapaqos sahill?rind? ya?ay?rlar. Böyüklük bax?m?ndan 30 – 105 sm. aras?nda d?yi??n 17-y? q?d?r növü var. ?n iril?ri olan ?mperator pinqvini 45 kq. a??rl?qdad?r. ?sti bölg?l?r? do?ru getdikc? boylar? kiçil?r. D?nizl?rd? ya?ayan canl?larla: bal?q v? mür?kk?bböc?yi il? b?sl?n?rl?r. Tükl?ri qu? tükl?rin? heç b?nz?m?z. Kür?kl?ri qara v? ya boz, qar?n nahiy?si a? inc? tükl?rl? örtülüdür. Növl?ri bir-birind?n, ba?lar?ndak? r?ngli tükl?ril? ay?r?rlar. Ardı »

Oxunma sayı: 0

Pinqvinl?rin qoxu bilm? qabiliyy?ti

Pinqvin

Pinqvinl?r qohumlar?n? qoxulayaraq tan?y?r.  AB?-?n Çikaqo Universitetind? apar?lan ara?d?rma erk?k pinqvinl?rin cütl??m? zaman? yax?n qohumlar? tan?d?qlar?n? v? onlarla cütl??m?diyini üz? ç?xar?b. Lent.az-?n “Plos One” n??rin? istinad?n verdiyi m?lumata gör?, C?nubi Amerikada Peru v? Çili sahill?rind? apar?lan ara?d?rma zaman? m?lum olub ki, yax?? qoxu bilm? qabiliyy?tl?ri olan erk?k “Humboldt” pinqvinl?ri bu bacar?qlar?ndan t?k qida tapmaq zaman? istifad? etmir.
Erk?k pinqvinl?r qoxulamaqla yax?n di?i qohumlar?n? da tap?r v? onlarla cinsi ?laq?d? olmur.

Ardı »

Oxunma sayı: 0

Az?rbaycanda köç?ru qu?lar?n say? k?skin azal?b

Köç?ri qu?lar

Pay?z v? yaz f?sli h?m d? qu?lar?n köçü il? yadda?lara hopub. Durnalar bu m?nada daha m?h?urdur. Klassikl?rimizd?n tutmu? müasirl?rimiz? q?d?r ?d?biyyatda durnalara xeyli sayda xitab ed?n olub. Onlar?n azad olmas?na, köç etm?sin? h?s?d aparanlar da az olmay?b…  Qeyd ed?k ki, son ill?r? q?d?r h?tta Bak?da müxt?lif qu?lar?n Az?rbaycana g?lm?si v? ya getm?sinin canl? ?ahidi olurduq. Son bel? köçl?ri az-az mü?ahid? ed? bilirik. Ardı »

Oxunma sayı: 0

400 ya?? olan yumurta

Yumurta

Afrikan?n ada ölk?si Madaqaskarda 400 il ?vv?l? aid yumurtan?n oldu?u deyilir. Fil qu?u olaraq bilin?n, 17-ci ?srd? n?sli k?silmi? qu?un yumurtas? 1 metr uzunlu?undad?r. Yumrta hal-haz?rda 7 min dollara sat??a ç?xar?l?b. Xat?rladaq ki, fil qu?lar? 3 metr boyu, 500 kq a??rl??? olan, dünyada ya?am?? ?n böyük qu? olaraq tarix? dü?üb. ?lav? m?lumat üçün onu bildir?k ki, Yumurta – qida m?hsulu v? h?yat m?nb?yidir. Dünyan?n heç bir m?tb?xi q?dim zamanlardan yumurtas?z deyildir. ?nsanlar yumurta il? qidalanma?a o q?d?r q?dimd?n ba?lay?blar ki, b?lk? d? bu onlar?n ilk qida m?hsullar?ndan biri olmu?dur.  Ardı »

Oxunma sayı: 0

Yumurta cüc?y? nec? çevrilir

 

Ardı »

Oxunma sayı: 0

?n q?dim qu?

Arxeopteriks

Arxeopteriks (lat. Archaeopteryx lithographica) – arxeopteriks cinsin? aid n?sli k?silmi? qu? növü. Paleontoloqlar Peruda pelagornithidae f?sil?sin? aid qu?un qal?qlar?n? a?kar edibl?r. Müt?x?ssisl?r onun ya?inin 10 milyon il oldu?unu mü?yy?nl??diribl?r. Qeyd ed?k ki, aliml?rin arxeopteriks adland?rd??? ilk qu? 150 mln il ?vv?l? aid edilir.  Peru T?bi?t Tarixi Muzeyinin ?m?kda?? Mario Urbinin dediyin? gör?, bu qu?un qanadlar?n?n aç?q v?ziyy?td? ölçüsü 6 metr? çat?rm??.  Ardı »

Oxunma sayı: 0
ZOOCOĞRAFİ XƏRİTƏMİZ
Biologiya müəllimlərinin I qurultayı
TQDK-dan Biologiya