Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button
Get Adobe Flash player
Flag Counter

Ağaclar

Adi armud

adi armud

adi armud

Dünyada armudun 11 növü mövcuddur. Onlardan adi armud növü daha çox yayılmışdır. Adi armud hündürlüyü 3 metrə çatan ağac bitkisidir. Dəyirmi və ya armudvari formalı, yaşıl, sarı və qırmızımtıl rəngli meyvələri vardır. May-iyun aylarında çiçəkləyir, iyul- oktyabr aylarında meyvəsi yetişir. Qida məhsulu və müalicə məqsədləri üçün armudun yetişmiş meyvələrindən istifadə olunur. Ardı »

Oxunma sayı: 0

Zoğalın bilmədiyimiz faydaları

zoğal

zoğal

Zoğal ağacı həm kol və həm də ağac şəklində olur.
Meyvəsinin rəngi qırmızıdır, dadı isə turş və bir qədər şirindir. Zoğal ağacı təxminən 300 il ömür sürür. Milli.Az modern.az-a istinadən xəbər verir ki, bu meyvənin tərkibində dəmir, kalsium, fol turşusu, C, B2, B1, E vitamini var. Bu dadlı meyvənin kalorisi azdır. Bu meyvənin tərkibində 17% anti-oksidan var ki, çox sayda xəstəliklərə müqavimət göstərər. Ardı »

Oxunma sayı: 0

Şəfalı bitkilər – dəfnə yarpağı

Dəfnə ağacı

Bitkilər haqqında məlumatlar hər zaman insanları maraqlandırır. Xüsusilə də şəfalı bitkilər haqqında. Modern.az öz oxucularına şəfalı bitkilər, onların faydası, müalicəvi xüsusiyyəti barədə məlumatlar çatdıracaq. İlk olaraq hamımız üçün əlçatan bitkidən – dəfnə yarpağından başlayırıq. Dəfnə həmişəyaşıl ağacdır. Yazda və qışda yarpağını tökməz. Aromatik bitki olan dəfnənin qoxusu xoşdur. Dünyanın dəfnə yarpağına olan ehtiyacının 80 faizini Türkiyə qarşılayır. May və oktyabr ayları arasında toplanan dəfnə yarpaqları daha təsirlidir. Meyvələri əvvəl yaşıl olur, daha sonraları qara bir rəng alır.

Ardı »

Oxunma sayı: 0

S?birsiz ba?ban meyv?si

Papayya (Carica papaya)

S?birsiz ba?ban meyv?si – Papayya (Carica papaya). Milyonlarla insan?n qida rasionuna daxil olan v? mamao, paupau, yemi? a?ac?, çör?k a?ac? adlar? il? tan?nan bu bitki Carica cinsind?ndir. Papayyan?n xarici görünü?ü pis ola bil?r, lakin bunu onun dad?na aid etm?k olmaz. Çünki papayyan? bir dadan bir daha dadmaq ist?yir. Vasko da Qama Hindistana s?f?ri zaman? papayyan?n dad?na baxm?? v? onu “Hindistan?n q?z?l a?ac?” adland?rm??d?r. Armuddan bir q?d?r böyük olub sar? v? ya nar?nc? qab??a malikdir. Ardı »

Oxunma sayı: 0

Q?rib? bitki “Ginkqo biloba”

Ginkgo biloba

Tarixi v? maraql? m?lumat
Bitkinin Ginkgo biloba elmi ad?n?n mü?llifi Karl Linney hesab edilir. Bu q?rib? bitkini ona bir ingilis ba?ban? gönd?rmi?dir. Bitkinin tanakan, rokan kimi dig?r adlar? da mövcuddur. 1690-c? ild? Naqasaki ??h?rind? Hollandiya s?firliyinin h?kimi E. Kempferi yarpaqlar? ?n?n?vi yapon yelpiyini xat?rladan bitki-a?ac çox maraqland?r?r. A?ac?n möcüz?li gümü?ü-k?hr?ba r?ngli ?riyi xat?rladan meyv?l?rind?n xo?ag?lm?z qaxs?m?? ya? qoxusu g?lir. Bitkinin toxumlar? yapon milli m?tb?xind? istifad? edilir. Ardı »

Oxunma sayı: 0

Adamyey?n a?ac

H???rat yey?n bitki

Me??d? itkin dü??n insanlar? bitkil?rd?n x?b?r al?n… 1880-ci ild? Amerika m?tbuat? bir qeyri-adi a?ac haqq?nda yaz?lar d?rc edirdi. Bu a?ac adam yeyirdi!!! Amerika medias? a?ac? bel? t?svir edirdi: “Onun ba??nda alt? qamç?s?, s?kkiz iri yarpa?? var. Canl? adamla yana??, fil d? daxil olmaqla dig?r canl?lar? da uda bilir”. T?bi?tin ekozit bitkil?ri aras?nda “adamyey?n a?ac”?n olub-olmamas? bar?d? müxt?lif fikirl?r s?sl?nm?si il? yana??, bunun illüziya, uydurma, xalq ?fsan?si oldu?unu qeyd ed?nl?r d? var. Ardı »

Oxunma sayı: 0

Qoz faydal?d?rm??

Qoz

Aliml?r qozu ?n faydal? qida hesab edir. T?dqiqatlara ?sas?n, qoz t?rkibind?ki ?n yüks?k antioksidantlara gör? dig?r qida m?hsullar?ndan f?rql?nir. Antioksidantlar insan orqanizmind? tur?uluq n?tic?sind? hüceyr?l?ri parçalayan z?ncirvari reaksiyan?n qar??s?n? al?r. Aliml?r hesab edirl?r ki, f?nd?q, araxis, badam v? püst? il? müqayis?d? qoz daha xeyirlidir. Skrenton Universitetinin ?m?kda?? Co Vinsonun hesablamalar?na gör?, qozun t?rkibind? antioksidant dig?rl?rin? nisb?t?n iki d?f? çoxdur. Qozdak? antioksidant?n bioloji f?all??? ba?qalar? il? müqayis?d? yüks?kdir. Ardı »

Oxunma sayı: 0

Gilas v? albal? alark?n ehtiyatl? olun!

Gilas

Bu m?hsullar? alark?n onlar?n z?d?siz olmas?na, ziyanvericil?rin t?sirin? m?ruz qalmamas?na fikir verm?k laz?md?r. Qurulu?una, bioloji xüsusiyy?tl?rin? v? dig?r ?lam?tl?rin? gör? ç?yird?kli meyv?l?r qrupuna aid olan gilas v? albal? yay f?slinin çox sevil?n v? l?zz?tl? yeyil?n t?amlar?ndan hesab olunur. ?qtisadi ?nki?af Nazirliyi yan?nda Antiinhisar Siyas?ti v? ?stehlakç?lar?n hüquqlar?n?n müdafi?si Dövl?t Xidm?ti v?t?nda?lara gilas v? albal? alark?n ehtiyatl? olma?? m?sl?h?t bilir. Bu m?hsullar? alark?n onlar?n z?d?siz olmas?na, ziyanvericil?rin t?sirin? m?ruz qalmamas?na fikir verm?k laz?md?r.  Ardı »

Oxunma sayı: 0
ZOOCOĞRAFİ XƏRİTƏMİZ
Biologiya müəllimlərinin I qurultayı
TQDK-dan Biologiya